FrågaFAMILJERÄTTBodelning14/02/2013

ÄktB 12:2 och delägarskap i dödsbo

Är jag dödsbodelägare om ÄB 12:2 åberopas? Då behöver ju bodelning inte göras och jag ärver ju inte min make. Måste jag dela dödsboets kostnader? Efter 45 års äktenskap har min man avlidit. Vi har inga gemensamma barn, men det finns två särkullbarn på hans sida. Ska arvingarna betala halva driftskostnaden av fastighet tills arvskiftet är klart?

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga.

Du har hänvisat till paragrafen ÄB 12:2 i din fråga men av de uppgifter du lämnat verkar det som att det istället är ÄktB 12:2 som är aktuell. Svaret i denna del har därför sin utgångspunkt i äktenskapsbalken. Min förhoppning är att denna tolkning är korrekt.

När ett äktenskap upplöses, exempelvis genom dödsfall, ska enligt äktenskapsbalk (ÄktB) 9:1 och ärvdabalk (ÄB) 23:1 bodelning göras. Bodelning behöver dock inte göras, om om båda makarna endast har enskild egendom och ingen av makarna begär att få överta den andra makens bostad eller bohag. Du har som efterlevande make en ensidig rätt att vid en bodelning med anledning av den andra makens död tillämpa jämkningsregeln i ÄktB 12:2. På detta sätt kan du välja att undanta hela eller en viss kvotdel av ditt giftorättsgods från att ingå i bodelningen.

Dödsbodelägare är enligt ÄB 18:1 den avlidnes arvtagare och universella testamentstagare. Efterlevande make är endast delägare i vissa fall. Finns ett bodelningsanspråk från efterlevande make är denna delägare i dödsboet fram till dess att bodelningen är avklarad. När bodelningen sedan är slutförd är efterlevande make inte längre delägare i dödsboet.

Sammanfattningsvis är du dödsbodelägare till dess att bodelningen, med eller utan tillämpning av ÄktB 12:2, är slutförd. När ditt bodelningsanspråk inte längre finns kvar upphör du att vara delägare i boet. Är du inte delägare i boet har du heller inga ekonomiska förpliktelser i detta. Vad som gäller för en uppdelning av driftskostnader för fastighet finns inte uttryckligen reglerat i lag. Vad jag kunnat se finns heller ingen domstolspraxis på området. Det är därför svårt att ge ett konkret råd angående just detta.

Hoppas jag kunnat bringa klarhet i din frågeställning.

Äktenskapsbalk: https://lagen.nu/1987:230

Ärvdabalk: https://lagen.nu/1958:637


Med Vänlig Hälsning


Hannah JakobssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000