FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt06/02/2013

Umgängesrätt för förälder

Hej, har jag som boförälder på något större ansvar/ plikt/ skyldighet i att se till att vår 10 månader gamla dotter har kontinuerligt umgänge med sin pappa? Vi bor 14 mil ifrån varandra, har gemensam vårdnad och han har skrivit under alla papper i samband med flytt.

Lawline svarar

Hej,

Barnet har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med, genom att de träffar varandra och har god kontakt (6 kap. 15§ 1st. FB). Värt att poängtera är att umgänget är till för barnet och det är barnets intresse och behov av en nära kontakt med båda föräldrarna som är centralt (jfr 6 kap. 2a§ FB).

Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets umgänge med den föräldern det inte bor tillsammans med och de ska efter bl.a. ekonomiska förhållanden dela resekostnaderna mellan sig (6 kap. 15-15b § FB). Att en av föräldrarna utan någon godtagbar anledning flyttar från den andra föräldern kan innebära att denna får bära en större del av resekostnaderna vid barnets umgänge med den andra föräldern.

Detta gemensamma ansvar för barnets umgänge, med föräldern det inte bor tillsammans med, är inte sanktionerat. Om den ena föräldern skulle sabotera barnets umgänge med den andra föräldern, är dock detta en omständighet som beaktas om talan om ändring av barnets vårdnad eller boende skulle väckas av någon av föräldrarna (se 6 kap. 2a§, 5§ samt 14a§ FB).

Tilläggas kan även att den förälder som bor tillsammans med barnet har en informationsplikt gentemot den andra föräldern om saker som rör barnet; t.ex om skolgången samt hälso- och sjukdomstillstånd (6 kap. 15§ 3st. FB).

 

Föräldrabaken (FB) hittar du https://lagen.nu/1949:381#K6.

 

 

Vänligen,

Olle AnderssonRådgivare