Förstärkt laglott vid gåva nio månader innan arvlåtarens död

Hej! Min far avled i oktober 2012 efter en längre tids sjukdom, jag och min bror som är särkullbarn hade under de senast 3 åren inte haft någon kontakt med honom p.g.a. vissa problem i vår relation med honom, som har varit mer eller mindre bra sedan han gifte om sig med sin änka 1975. Vid bouppteckningen efter honom kom jag på hans änka att hon inte hade redovisat för mig och min bror att min far och hon hade gett bort all deras skogsinnehav (skogsfastighet) till mina halvsyskon, deras bröstarvingar till ett taxeringsvärde av 1,2 miljoner. Hon visste inte om det fanns något gåvobrev eller vad det eventuellt kunde ligga. Jag, tillsammans med min och min brors ombud bestämde oss för att gå vidare med ärendet till tingsrätten för att de skulle utse en boutredningsman. Min fars änka gick då med på mitt förslag om advokat som kunde hålla i boutredningen, något som hon senare tog tillbaka när hon skulle yttra sig skriftligt till tingsrätten, hon angav att han var jävig! Vi känner inte denna advokat, fick upp ögonen för honom efter ett seminarie som jag var på som han höll i, tyckte han förklarade bra och verkade kunnig. Nu har jag fått tag på det omtalade gåvobrevet via lantmäteriet, som jag och min bror aldrig sett eller vetat av. Gåva är registrerad 18/1 2012, med tillträde 20/1 2012. I gåvobrevet står att gåvan inte skall räknas som förskott på arv, att gåvan skall vara enskild egendom och gåvotagaren får inte så länge givaren är i livet överlåta gåvan utan givarens tillkännagivande, givare var min avlidne far och hans änka. Till sist hur stor chans är det att jag och min bror som är särkullbarn får ut något arv från denna fastighet? Kan ett gåvobrev(gåva) ogiltigförklaras när jag och min bror inte har blivit informerad om denna gåva och när min fars änka undanhållit (mörkat) oss denna information vid bouppteckningen? Kan änkan dessutom få någon straffpåföljd för sitt agerande? Denna gåva finn ej heller angivet i testamentet. Mycket text och många frågor! Tacksam för svar! Cjg

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Frågor om arv regleras i Ärvdabalken (ÄB), se https://lagen.nu/1958:637.

Som bröstarvingar så ska du och din bror tillsammans med era halvsyskon som utgångspunkt ärva en proportionerlig arvslott i er fars kvarlåtenskap. Är ni t.ex. fyra barn så ärver ni alltså en fjärdedel var (ÄB 2 kap 1§). Det står den avlidne fritt att testamentera bort sin egendom som han eller hon vill men bröstarvingar har alltid, oavsett vad testamentet säger, rätt till en laglott som uppgår till halva arvslotten. Är ni fyra barn blir då laglotten en åttondel av kvarlåtenskapen (ÄB 7 kap 1).

Huvudregeln är att det är upp till den enskilde att själv bestämma över sin egendom när han eller hon är i livet. Det finns som utgångspunkt ingen skyldighet för den enskilde att ta hänsyn till arvingars arv och därmed heller inget hinder mot att skänka bort eller på annat sätt förslösa sin egendom när man är i livet. Det finns dock några undantag.

Det första undantaget som skulle kunna vara aktuellt i ert fall är om gåvan ska behandlas som förskott på arv. När man ger en gåva till en av sina bröstarvingar så förmodas den utgöra förskott på arv. Det gäller dock inte om annat har föreskrivits uttryckligen i gåvobrevet. I ert fall har man uttryckligen skrivit att gåvan inte är förskott på arv och därför är regeln inte aktuell (ÄB 6 kap 1§).

En annan möjlighet skulle kunna vara att begära förstärkt laglott enligt ÄB 7 kap 4§. Regeln om förstärkt laglott gäller dock bara om gåvan är att jämställa med ett testamente. Det handlar främst om fall där någon gett bort egendom kort tid innan personen avled t.ex. under den sista sjukdomsperioden eller om det i gåvobrevet föreskrivits nyttjanderätt för gåvogivaren fram till hans eller hennes död. I din fråga framgår det att gåvan registrerades nio månader innan din far dog av en längre tids sjukdom regeln skulle därför kunna vara tillämplig. Om den är tillämplig så ska i så fall egendomens värde tas med i beräkningen av er laglott. Märk väl att det är laglotten det handlar om här och inte arvslotten. Om den arvslott ni redan har fått ut är större än vad er laglott skulle bli om gåvan togs med i beräkningen så får ni inte ut någonting av skogsfastigheten.

Vad gäller änkans agerande så är det inte straffbart om det visar sig att ni inte har rätt till någon förstärkt laglott. Det finns inga lagregler som säger att du måste underrätta arvingar om vad du gör med din egendom när du är i livet. Det är inte heller straffbart även om det visar sig att ni faktiskt har rätt till förstärkt laglott och därmed andel i skogsfastigheten. Som du beskriver situationen så verkar visserligen som att hon åtminstone har försökt att lura er på egendom som ni har rätt till. Ett sådant förfarande kan bli att bedöma som försök till oredligt beteende enligt Brottsbalken (BrB) 9 kap 8§, se https://lagen.nu/1962:700. Försök till oredligt beteende är dock inte straffbart och därmed kan hon inte straffas eftersom brottet aldrig fullbordades (BrB 9 kap 11§). Om ni däremot genomfört bouppteckningen och arvskiftet utan att gåvan hade kommit fram så hade brottet fullbordats och hon hade då kunnat dömas. Med tanke på gåvans värde så hade påföljden kunnat bli fängelse.

Sammanfattningsvis:

Troligen har ni ingen rätt till skogsfastigheten. Om gåvan är att jämställa med ett testamente så kan ni eventuellt ha rätt till förstärkt laglott och då också eventuellt få ut lite mer i arv. Tyvärr kan jag inte bedöma det utan fler omständigheter men med tanke på att det bara är nio månader mellan gåvans registrering och din fars död så tycker jag nog att det kan vara värt för er att titta närmare på. Tänk på att om ni ska begära förstärkt laglott så måste ni väcka talan inom ett år från att bouppteckningen avslutades.

Med vänliga hälsningar

Pierre OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000