FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt31/01/2013

Förmyndares förvaltning över omyndigs egendom

Hej, Är ett barns pengar alltid barnets? Om barnet får ersättning från en försäkring för sveda och värk efter en olycka, om barnet få en lott av sin farmor och vinner pengar eller om barnet genom någon form av arbete eller liknande ansträngning får pengar. Kan föräldrarna i något av dessa fall ta pengarna och exempelvis köpa en resa till familjen, dela upp pengarna mellan syskon eller något annat?

Lawline svarar

Ett barn som är under 18 år är omyndigt och får således enligt huvudregeln i 9 kap. 1 § Föräldrabalken (FB) inte själv råda över sin egendom. Rätten att förvalta dennes egendomen tillkommer istället förmyndarna, dvs. barnets vårdnadshavare, se 10 kap 2 § FB. 

Att tänka på är att förmyndarens förvaltning inte omfattar tillgångar som barnet får råda över själv (enligt lag) . Det kan exempelvis vara sådan egendom som barnet förvärvat genom eget arbete efter det att denne fyllt 16 år, se 9 kap. 3 § FB. Förmyndares förvaltning omfattar inte heller sådan egendom som förvärvats genom gåva eller testamente under villkor om s.k. särskild förvaltning, dvs. att någon annan än förmyndaren ska förvalta egendomen, se 12 kap. 1 § st. 2 FB.

Förmyndaren ska även i sin förvaltning av barnets egendom vara omsorgsfull och alltid handla på det sätt som är bäst för denne, se 12 kap. 3 §.

Vissa åtgärder får en en förmyndare dessutom inte företa utan en överförmyndares samtycke. T. ex. får föräldrarna inte för barnets räkning köpa fast egendom, se 13 kap. 10 § FB. Inte heller får föräldrarna ge bort barnets egendom om det inte är fråga om personliga presenter, se 13 kap 11 § FB.


En omyndig person kan således inte förvalta över sin egendom, däremot tillhör egendomen fortfarande denne.

Lawline RådgivareRådgivare