Förstärkt laglottsskydd eller förskott på arv?

*En gåva i slutskedet räknas som förskott på arv och ska dras av från den som har fått gåvan men om det är den efterlevande makan som har fått gåvan och hon inte är arvsberättigad (inget testamente finns) borde man inte hamna i att gåvan skall räknas med i kvarlåtenskapen efter boet och därmed ingå i laglotten för särkullbarn ?*

Lawline svarar

Hej, Regeln om förskott på arv stadgas i 6 kap. 1 § Ärvadabalk (ÄB) och anger att, i enlighet med vad du säger, gåvor (eller liknande) som den avlidne under sin livstid gett bort till sina arvingar kan avräknas på deras arvslott efter den avlidne. Man gör emellertid skillnad mellan bröstarvingar och övriga arvingar så till vida att man utgår ifrån att gåvor till bröstarvingar utgör förskott på arv, medan man i de andra fallen enbart ser gåvan som förskott om det är särskilt angivet av gåvogivaren eller får anses framgå av omständigheterna. Skillnaderna är enbart ett antagande rörande bröstarvingar; i bägge fallen kan, antingen efter vad gåvogivaren särskilt har angivit eller av omständigheterna kring gåvan, det anses som ett förskott eller ej. I ditt fall var den efterlevande maken gåvotagare. Du anger att maken i detta fall, vare sig hade arvsrätt eller rätt att erhålla del av kvarlåtenskapen genom testamente vilket leder till att hon inte anses som en arvinge. Därav följer att regeln om förskott på arv inte är tillämplig på gåvan som den maken erhöll av den avlidne. Du anger att gåvan fullbordades i slutskedet av arvlåtarens (den avlidne) vilket skulle kunna aktualisera regeln om det förstärkta laglottsskyddet i 7 kap. 4 § ÄB. Regeln tar sikte på gåvor (eller liknande) som den avlidne fullbordade under sådana omständigheter att det kan jämställas med ett testamente. Här avses gåvor som givits till även andra personer än arvingar. Om förutsättningarna för regelns tillämpning är uppfyllda innebär det att gåvans värde vid tidpunkten för arvlåtarens död ska inräknas i kvarlåtenskapen och vidare att gåvan ska återbäras av mottagaren. Förutsättningarna för regelns tillämplighet är i korthet följande: För det första ska det, likt regeln om förskott på arv, röra sig om en gåva eller annan liknande åtgärd av gåvoliknande karaktär. Vidare ska det, till skillnad från regeln om förskott på arv, röra sig om en gåvoliknande åtgärd som kan likställas med testamente. Två typer av situationer aktualiseras här. Dels träffar regeln sådana gåvor som givits när gåvotagaren, inom en relativt kort tid, väntar att döden skulle inträffa. Här avses främst gåvor som ges på själva dödsbädden eller under givarens sista sjukdom. Emellertid kan även gåvor som getts tidigare räknas med om avsikten med gåvan varit för givaren att ordna med sin arvsfördelning. Det kan t.ex. röra sig om att gåvan fullbordades när givaren var sjuk och ville ordna med sin bortgång, men sedan blev frisk igen. Den andra typen av gåvor, som kan anses likställas med testamente, är sådana som inneburit att givaren, visserligen gav bort egendomen, men förbehöll sig rätten att bruka egendomen under sin tid kvar i livet. Här är det avgörande vilken uppoffring givaren fått utstå till följd av gåvan. Om t.ex. en gammal person ger bort sin fastighet till någon under förutsättningen att denne får bruka och bo kvar på fastigheten under sin tid kvar i livet, kan detta likställas med ett testamente. Sammanfattningsvis kan konstateras att regeln om förskott på arv inte blir tillämplig i den aktuella situationen eftersom gåvotagaren inte är den avlidnes arvinge. Däremot kan möjligen regeln om förstärkt laglottsskydd bli tillämplig eftersom gåvan fullbordades under den avlidnes sista tid i livet. Emellertid måste man kunna, enligt ovanstående resonemang, likställa gåvan med ett testamentsförordnande. En annan förutsättning för att regeln ska kunna tillämpas är att bröstarvinge, som vill göra gällande att gåvan ska återbäras, måste väcka talan mot gåvotagaren inom ett år från att bouppteckning efter den avlidne avslutats. Överskrids denna tid förlorar bröstarvingen sin rätt till att påkalla återgång av gåvan. Den lag jag tillämpade hittar du här: https://lagen.nu/1958:637 Jag hoppas att mitt svar kastar ljus över dina funderingar, skulle det dyka upp ytterliggare frågor är du alltid välkommen att ställa en ny fråga! Med vänlig hälsning,
Joel Sandin PerssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning