Våldtäkt och bevisning

För ca ett år sedan hade min ex-pojkvän sex med mig, mot min vilja. Jag skrek och grät hela tiden, men helt kallt fortsatte han. Jag har mått väldigt dåligt av detta, och varit utsatt för flera brott av denna man. Nu vill jag anmäla honom. Men vad har jag för rättigheter? Var detta en våldtäkt, och isf hur ska jag kunna bevisa det när han var min pojkvän och dessutom nekar? Mannen i fråga är jurist och arbetar på myndighet och har ett juridiskt företag, hur skulle det påverka honom att bli anmäld? Jag vill ju inte att han tex blir av med jobbet.

Lawline svarar

Hej, Jag vet tyvärr för lite utifrån din korta beskrivning av händelseförloppet för att kunna ge dig ett klart svar på huruvida det rör sig om en våldtäkt i lagens mening eller inte. Det verkar dock som att det skulle kunna röra sig om en sådan. Bestämmelsen om våldtäkt återfinns i 6 kap. 1 § BrB och stadgar att: ”Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år.” För att dömas för våldtäkt skall de s.k. rekvisiten (brottsförutsättningarna) i bestämmelsen vara uppfyllda och det ska vara ställt utom all rimlig tvivel att gärningen begåtts. Du skriver att ni hade samlag men att det var mot din vilja. Frågan blir huruvida detta skedde med tvång genom misshandel, våld eller hot om annan brottslig gärning. Du skriver att du grät och skrek under tiden och det indikerar på att det kan ha skett under sådana omständigheter. Att tränga undan, hålla fast eller slå offret är typexempel på våld, enligt bestämmelsen, som riktas mot en person. Även den som lägger sig på en person och med den egna kroppstyngden hindrar den andres kroppsrörelser utövar våld mot denna person. Att betvinga någons kroppsliga rörelser genom att sära på hans eller hennes ben omfattas av bestämmelsen. Annat lindrigare fysiskt våld räknas också, t.ex. att rycka eller slita i en annan persons arm eller kläder, att knuffa undan eller hålla fast någon. Även att stoppa upp en annan persons pågående rörelse kan utgöra våld mot person. Vidare ska våldet eller hotet ska ha varit ett avgörande skäl för offret att utföra eller genomlida gärningen. Det måste ha påverkat offret så att gärningsmannen kan sägas ha genomfört gärningen med användande av våld eller hot. Våldtäktsmål kokar ofta ner till att ord står mot ord, vilket gör det svårt bevismässigt. Detta särskilt i de fall då övergreppet anmäls en längre tid efter det påstådda brottet och teknisk bevisning inte säkrats i samband med övergreppet (t.ex. dokumenterade skador). Det faktum att din före detta pojkvän nekar till handlingen tyder på att det skulle bli så även i ditt fall. Med detta är det dock inte sagt att det inte går att uppfylla bevisbördan ändå. En trovärdig utsaga från målsäganden kan, i förening med vad som i övrigt har framkommit i målet, vara tillräckligt för en fällande dom ( NJA 2009 s. 447 I och II med hänvisningar samt NJA 2010 s 671). Vid bedömningen av målsägandens utsaga läggs vikt främst vid sådana faktorer som avser innehållet i berättelsen som sådan, exempelvis i vad mån den är klar, lång, levande, logisk, rik på detaljer, påvisat sanningsenlig i viktiga enskildheter samt fri från felaktigheter, motsägelser, överdrifter, svårförklarliga moment, konstansbrister, dåligt sammanhang eller tvekan i avgörande delar. Vittnesmål från vänner eller bekanta kan även vara viktig bevisning, i det fall du berättat om händelsen för någon av dem tidigare eller de kanske märkt ett förändrat beteende från dig sedan händelsen. Av värde kan också sparade sms eller mailkonversationer som kan visa på att din version av händelsen är sann vara. Att han vid tillfället var din pojkvän ska inte spela in i bedömningen av sakfrågan, givetvis har du alltid rätt att säga nej till samlag och/eller inte bli tvingad trots att du är i en relation. Skulle han bli dömd finns risken att han kan få fängelse och även förlora sitt arbete, men det är inget du behöver ta ansvar för. Min rekommendation till dig är att du, om du vill anmäla händelsen/händelserna, vänder dig till närmaste polisstation och talar med en utredare där som kan förklara processen närmare för dig och hjälpa dig att upprätta en anmälan.
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo