Fråga om testamente och sambos arvsrätt

Testamentslotten är den hälften av en arvslott som en arvlåtare fritt kan förfoga över genom testamente. En testamentslott kan avse hela eller en viss del av arvet. I testamentslotten till sambon har min far tilldelat sin fastighet. I och med detta är min tolkning att sambon inte skall ha del i några andra tillgångar. Pengar och tillgångar som finns på andra konton är ej medräknade i testamentslotten och skall därav inte ingå. Stämmer det eller har jag tolkat detta fel?

Lawline svarar

Hej! Arvslott är den andel som tillfaller viss arvinge enligt den legala arvsordningen, d.v.s. vad som gäller om det saknas testamente (Ärvdabalken 2 kap), medan testamentslott är den andel som tillfaller någon genom just testamente. Arvlåtaren kan som utgångspunkt disponera över hela sin egendom genom testamente, dock med det undantaget att dennes barn kan påkalla jämkning för att få ut hälften av sin arvslott, s.k. laglott (Ärvdabalken 7 kap 1 och 3 §§). Sambos ärver inte varandra enligt den legala arvsordningen (Ärvdabalken 2 kap), varför det som testamenterats till denne utgör vederbörandes totala arv. Det bör emellertid påpekas att när en sambo har avlidit den andra sambon kan påkalla att deras samboegendom ska fördelas mellan dem genom bodelning (Sambolagen 2 § 3p, 8 §). Samboegendom utgörs av bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning och ej är undantagen, t.ex. på grund av att den förvärvats genom gåva som föreskriver att den ska vara enskild egendom (Sambolagen 3, 4 §§). Hälften av denna tillgångsmassa (Sambolagen 14 §) utgör kvarlåtenskapen, d.v.s. vad som ska ärvas. Pengarna och bankmedlen kommer emellertid aldrig sambon till godo i din fråga, vare sig genom bodelning eller arv. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030376.htm http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19580637.htm Mvh
Patrik EmbladRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning