Angående BrB 6:1 om våldtäkt

För ca ett år sedan, när jag var tillsammans med min ex-pojkvän, hade vi ett långdraget gräl innan vi skulle på en middag. Under kvällen drack vi en hel del alkohol, och jag blev mycket berusad. När vi kom hem på natten fortsatte vi bråka, men jag var både trött och berusad så jag somnade till lite då och då. Jag minns heller inte allt av den konversationen (som varade i flera timmar), men det jag minns är: Vi låg i sängen och han sa att han ville göra slut. Jag sa "Nej, jag gör vad som helst!" Varpå han bad mig att utföra oralsex på honom. Jag ville inte, men sa inget utan började gråta. Han tog tag i mig och höll i mitt huvud medan han utförde handlingen. Han gjorde allt som han visste att jag inte tyckte om, när det gällde sex. Jag skrek och grät hela tiden. Men sa ingenting, inte ens "nej". Nu, nästan ett år senare, funderar jag på att anmäla honom. Var detta en våldtäkt? Hur ska jag kunna bevisa det när han nekar och dessutom var min pojkvän när det hände?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga till Lawline.se! Efter att ha läst din fråga upplever jag att det som har hänt dig och hur du har upplevt den här händelsen är allvarligt och behöver tas vidare. Därför råder jag dig att anmäla händelsen till polisen. Det som jag kan hjälpa dig med i det här skedet är information om hur man definerar ett våldtäktsbrott och lite om hur man ser på bevisning etc. Därför kommer mitt svar på din fråga vara generellt utformat här nedan. Jag hoppas att du upplever att svaret hjälper dig på vägen och kontakta oss gärna igen om du har fler frågor. Vänligen, Amanda Rasmusson *Angående våldtäktsbrottet:* När det gäller våldtäkt, se 6 kap. 1 § 1 st. Brottsbalken (BrB) https://lagen.nu/1962:700#K6P1S1 som anger att "den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år." Till våldtäkt hör även exv. orala samlag. Att föra in något, föremål eller fingrar, i en kvinnas vagina kan vara tillräckligt. Orala samlag omfattas oavsett om det är gärningsmannen eller offret som utför den orala handlingen.(Angående avgränsningen av vilka sexuella handlingar som ska anses jämförliga med samlag, se HD:s dom NJA 2008 s. 482 I och II.) När det gäller våldtäktsbrottet ska gärningsmannen för det första genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingat en person till en viss sexualhandling. Typexempel på våld som riktas mot en person är att tränga undan, hålla fast eller slå offret. Även lindrigare former av fysiskt våld räknas, som t.ex. att rycka eller slita i en annan persons arm eller kläder, att knuffa undan eller hålla fast någon. Även det fall då gärningsmannen lägger sig på en person och med den egna kroppstyngden hindrar den andres kroppsrörelser innebär att denne utövar våld mot denna person. (Angående kravet på hot är det numera tillräckligt för våldtäktsansvar att gärningsmannen tvingat offret genom att använda hot om brottslig gärning av något slag.) Vidare ska det våld eller hot som gärningsmannen använt sig av ha tvingat offret till samlag. Tvånget omfattar inte enbart handlingar som offret tvingas utföra själv, utan även gärningar som innebär att offret utsätts för en sexuell handling och således måste genomlida eller tåla en sexuell handling som gärningsmannen utför. Enligt BrB 6 kap. 1 § 2 st. sägs att "detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd." 2 st. gäller i dem fall då gärningsmannen inte behöver använda sig av våld eller hot för att tvinga offret, eftersom denne befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. Karakteristiskt för ett hjälplöst tillstånd är att offret inte kan värja sig eller saknar förmåga att kontrollera sitt handlande. Ang. alkoholberusning kan det anses vara ett hjälplöst tillstånd, men för att så ska vara fallet krävs att det varit en så atypisk påverkan att han eller hon inte kan sägas ha varit ansvarig för sina handlingar. Det krävs mer än att en person till följd av påverkan haft nedsatt omdöme. *Bevisning angående våldtäktsbrott* Ofta i våldtäktsmål står ord mot ord. Ansvar för våldtäkt förutsätter att samtliga rekvisit är täckta av gärningsmannens uppsåt. En vanlig invändning om bristande uppsåt till våldtäkt är just att gärningsmannen trott att offret samtyckt till det sexuella handlingen och att offret deltog frivilligt. Angående bevisvärderingen i våldtäktsmål, se NJA 2009 s 477 I och II och NJA 2010 s 671: För fällande dom fordras i våldtäktsmål liksom annars att det är ställt utom rimligt tvivel att gärningsmannen har gjort sig skyldig till det som läggs honom till last. Att det ska vara ställt utom rimligt tvivel innebär att det ska vara praktiskt sett uteslutet att det förhåller sig på något annat sätt än vad åklagaren hävdar. Att målsäganden framstår som mer trovärdig än den tilltalade är givetvis inte tillräckligt för en fällande dom, men en trovärdig utsaga från målsäganden i förening med vad som i övrigt har framkommit i målet kan vara tillräcklig för en fällande dom. *Relation till gärningsmannen* BRÅ:s rapport (Brottsförebyggande rådet) från 2005 visar tydligt att en majoritet av alla anmälda våldtäkter begås av gärningsmän som är nära eller åtminstone ytligt bekanta med offret. När det gäller våldtäkter mot offer som är 15 år eller äldre är det vanligaste relationsmönstret att offret har eller har haft en nära relation till gärningsmannen (32 procent).
Amanda RasmussonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”