FrågaFAMILJERÄTTBodelning21/12/2012

Begäran om jämkning enligt 12 kap. 2 § äktenskapsbalken

Hej! Har hört att om man skall begära 12:2 ÄktB skall man göra det senast vid bodelningstillfället. Vad betyder det? Är det när man kontaktar jurist för bouppteckning eller vad? Tidigast?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Regeln i 12 kap. 2 § 1 st. äktenskapsbalken (ÄktB) rör jämkning och ger en rätt för den efterlevande maken att ensam bestämma att bodelning inte ska äga rum, eller att viss del av giftorättsgodset ska undantas från bodelningen. Trots att regleringen går under avsnittet för jämkning räcker det med att den efterlevande begär att regeln ska tillämpas för att så ska bli fallet. En begäran om att 12 kap. 2 § ÄktB ska tillämpas måste framställas senast vid bodelningstillfället. Bodelningstillfället är när bodelning förrättas mellan parterna gällande den egendom som varit parternas giftorättsgods, det vill säga det som varit gemensam egendom under äktenskapet. Vid en bodelning görs först en andelsberäkning där parternas tillgångar räknas upp och därefter deras skulder dras av innan de kvarstående tillgångarnas nettovärde delas lika mellan makarna, 11 kap. 1-3 § § ÄktB. Genom att tillämpa jämkningsregeln i 12 kap. 2 § ÄktB kan undantag från denna nu nämnda ordning göras. En bodelning ska göras när äktenskapet har upplösts, i detta fall genom att make har avlidit. Det tidsmässiga tillfället för när bodelning ska ske finns inte reglerat någonstans och kan således ske en längre tid efter att äktenskapsskillnad gjorts. En bodelning kan utföras av parterna själva eller med hjälp av en bodelningsförrättare som tillsätts med anledning av att parterna är oense eller att part av annan anledning kräver det, 17 kap. 1 § ÄktB. Således är det inget krav att en bodelningsförrättare utreder bodelningen. För att enkelt sammanfatta vad bodelningstillfället är så är det då bodelning mellan parterna sker. Det finns som nämnt inga särskilda angivelser för när begäran om 12 kap. 2 § ÄktB ska framställas i samband med bodelningstillfället men tidigaste tillfället för framställan måste anses vara då äktenskapsskillnad sker, det vill säga då make avlider. Hoppas att du har fått dina funderingar besvarade. Länk till äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230 Länk till ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637 Vänligen,
Matilda KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000