Skattemässiga effekter vid gåva respektive försäljning av fastighet.

2012-12-14 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Min syster och jag ärvde ett fritidshus på 80-talet och äger 50/50, nuvarande marknadsvärde ligger på ca 3 milj. Nu vill hon ta över huset och hur gör vi för att slippa mest avgifter och skatter? Försäljning (när dras i så fall skatt och hur mycket/schablon?) vs. gåva (kan hon ge mig en mer symbolisk kontant gåva i gengäld?)?. MVH
SVAR
Hej!Som du har uppgett i din fråga kan du överlåta din del av fritidshuset till din syster genom försäljning eller gåva. Beroende på vilket alternativ ni väljer får det också olika skattemässiga konsekvenser. En avyttring av en fastighet anses som en försäljning i de fall då en ersättning är lika med eller överstiger taxeringsvärdet. Understiger ersättningen taxeringsvärdet ses det således som en gåva. Vid beräkningen tas hänsyn till hur stor del av fastigheten som överlåts. När den, som i ert fall, överlåts till hälften måste därför ersättningen understiga hälften av taxeringsvärdet för att Skatteverket ska anse avyttringen som en gåva. Nedan följer en redogörelse för de skattemässiga konsekvenser som uppstår vid en eventuell försäljning/gåva av ert fritidshus.*Försäljning*Vid försäljning av fastighet tas en eventuell kapitalvinst upp till beskattning med 22/30 i inkomstslaget kapital. Detta regleras i inkomstskattelagen (IL) 45 kap 33 § (se här). Kapitalvinsten vid försäljning av fastighet utgörs av skillnaden mellan ersättningen och anskaffningsutgiften (se 44:13 samt 45:11-13 IL). När ett förvärv har skett genom gåva träder gåvotagarna (i ditt fall du och din syster) in i överlåtarens tidigare skattemässiga situation. Detta innebär att anskaffningsvärdet på fritidshuset uppgår till det belopp som de som överlät fritidshuset till er, betalade för det. Efter beräkning har skett av kapitalvinsten ska den, såsom ovan nämnts, tas upp till 22/30 delar i inkomstslaget kapital det beskattningsår då tillgången avyttras. Om ni skulle överlåta den i år (2012) kommer vinsten att beskattas i 2013 års deklaration. När man avyttrar en fastighet med vinst finns det dock möjlighet att skjuta upp beskattningen av denna vinst. Detta kallas för att man får uppskov med vinsten. För att man ska få uppskov med vinsten ställs dock vissa krav på ursprungsbostaden, dvs den bostad man avyttrar. Här märks fram för allt kravet på att ursprungsbostaden ska ha använts som permanentbostad. Med hänsyn till att er fastighet är en fritidsfastighet så antar jag att så inte är fallet och möjlighet till att få uppskov med vinsten föreligger därför inte. Se 47 kap IL om ni vill läsa mer om förutsättningarna för uppskov. Vid avyttringen tillkommer också en stämpelskatt.*Gåva*Om du istället väljer att överlåta din del av fritidshuset till en ersättning som understiger hälften av taxeringsvärdet så kommer detta att klassificeras som en gåva. Gåvan är inte skattepliktig och det kommer därför inte att utgå någon skatt på förvärvet. Skatten kommer istället att aktualiseras den dag som fritidshuset säljs enligt de regler som ovan nämnts under rubriken "försäljning". Vid gåva och arv av fastighet betalas normalt sett ingen stämpelskatt utan man betalar i stället en administrationsavgift om 825 kr (se http://www.lantmateriet.se/Fastigheter/Andra-agare/Skatter-och-avgifter1/).Hoppas att detta klargjort de skattemässiga effekter som uppstår vid en försäljning respektive gåva av fritidshuset. Lycka till!!
Maria Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll