FrågaPROCESSRÄTTDomstol28/11/2012

Internationell domsrätt i äktenskapsskillnad med anknytning till Schweiz

Hej! Min fråga gäller domsrätt vid äktenskapsskillnad. Säg att en kvinna som bor i Schweitz men är svensk och skriven i Sverige vill skilja sig med en utländsk man hon aldrig bott med. Är Sveriges domstol behörig i detta fall och kommer beslutet gälla i Schweiz?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svensk domsrätt i mål om äktenskapsskillnad regleras främst i den s.k. _Bryssel II-förordningen_ men kan också, om ingen annan EU-medlemsstat är exklusivt behörig enligt Bryssel II-förordningen, bestämmas enligt _lag (1904:26 s.1)_ om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL). Båda dessa regelinstrument fäster avgörande vikt vid makarnas respektive hemvist och medborgarskap. För att med säkerhet kunna besvara din fråga måste jag alltså ha tillgång till uppgifter om _båda _makarnas hemvist och medborgarskap. Om du vill kan du återkomma med dessa. Preliminärt kan dock sägas att svensk domstol troligen inte har behörighet enligt Bryssel II-förordningen eftersom ingen av makarna verkar ha hemvist i Sverige (bedömningen tar hänsyn till faktisk hemvist/bosättning) men att svensk domstol å andra sidan troligen är behörig enligt 3:2 p. 2 IÄL (om kvinnan haft faktisk hemvist i Sverige någon gång i vuxen ålder dvs. över 18 år). Observera dock att kvinnan inte kan utnyttja IÄL om mannen har hemvist eller är medborgare i en annan EU medlemsstat än Sverige. I så fall är Bryssel II-förordningen exklusivt tillämplig. Huruvida den svenska skilsmässan kommer att erkännas i Schweiz regleras av Schweizisk rätt, om vilken jag saknar tillräcklig kännedom för att kunna uttala mig (jämför för Sveriges del 5 § stycke 2 lag (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz). Mvh Mattias
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?