FrågaFAMILJERÄTTBodelning25/11/2012

Bodelningsförfarande, värdering och enskild egendom

Hej! Om man står i begrepp att skicka in blanketten Äktenskapsskillnad, måste man redan då ha bodelningen klar och skriva med det överenskomna under "övriga upplysningar"? Om man inte har bodelningen klar, vad är det då som gäller från och med den dag som ansökan stämplas hos tingsrätten? Dessutom undrar jag hur den ena maken kompenseras för de delar av möblemanget som stannar hos den andra? Räknas inköpsvärdet, ett uppskattat nuvarande försäljningsvärde eller ett inköp av motsvarande möblemang? Till sist: hur behandlas enskilda firmor vid en skilsmässa? Kan man avtala att de är "separat egendom" (om det inte finns något existerande äktenskapsförord)? Stort tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Vid ansökan om äktenskapsskillnad behöver makarna inte ha en bodelning färdig. Däremot finns det en möjlighet att ingå föravtal i de fall äktenskapsskillnaden är omedelbart förstående, det vill säga att den med största sannolikhet kommer inträffa, enligt 9 kap. 13 § äktenskapsbalken [ÄktB]. Vid ett föravtal gör parterna upp i förväg hur bodelningen ska göras när ansökan om äktenskapsskillnad har lämnats in. Vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad gäller att makarnas egendom _ska_ fördelas vid äktenskapets upplösning, 9 kap. 1 § 2 st. ÄktB. Bodelningen ska göras när äktenskapet har _upplösts eller på begäran_ av någon av makarna under tiden som mål om äktenskapsskillnad pågår, 9 kap. 4 § ÄktB. Den dag ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till tingsrätten utgör den ”kritiska tidpunkten” och kan enklast förklaras som att den ”fryser” egendomsförhållandena som de var vid ansökan, 9 kap. 2 § ÄktB. Det är egendomsförhållandena vid den kritiska tidpunkten som sedan ligger till grund för hur bodelningen ska göras. Sådan egendom som har förvärvats eller skulder som make har ådragit sig efter att ansökan om äktenskapsskillnad har lämnats in ska i de flesta fall lämnas utanför bodelningen. Behövs det är det även lämpligt att uppteckna hur egendomsförhållandena ser ut för makarna vid den kritiska tidpunkten, 9 kap. 7 § ÄktB. Efter det att ansökan om äktenskapsskillnad har lämnats in har makarna en redovisningsplikt för förvaltningen av sin egendom, 9 kap. 3 § ÄktB. Denna redovisningsplikt gäller fram tills att bodelning har förrättats. Gällande tidsram för när bodelningen ska ske efter det att äktenskapsskillnad har gjorts finns det ingen lagstadgad sådan. Före detta make kan därmed begära att bodelning ska göras långt efter att äktenskapsskillnad gjorts. Av vikt är dock att om make under längre tid handlar passivt och inte åberopar att bodelning ska ske kan det leda till att rätten att kräva bodelning bortfaller eftersom maken då anses har gjort en eftergift gällande sin rätt till bodelning. Tanken med en bodelning är i de flesta fall att makarna efter äktenskapsskillnad ska få ta lika stor del av det giftorättsgods som funnits i äktenskapet. Makarna kan dock avtala om ett annat fördelningssätt, värdering eller vilken egendom som ska ingå i bodelningen. Som ”kompensation” för att den ena maken får möblemanget är det inte nödvändigt att pengar utgår utan kompensationen kan även utgöras av annan egendom till ett likt värde. Vid värdering av möblemang (som är en del av bohaget) är den mest använda metoden att uppskatta bruksvärdet. Anledningen till detta är att bruksvärdet i de flesta fall överstiger marknadsvärdet när det gäller möbler och man vill på detta sätt skapa likhet mellan makarna då det kan uppstå stora kostnader för den make som får köpa nytt möblemang. Vad det gäller den enskilda firman har makarna, som jag tidigare berört, en mycket stor möjlighet att själva påverka bodelningen och vad som ska tas med i den genom att avtala sinsemellan. Så är fallet även här. Är inte egendomen enskild genom äktenskapsförord eller med anledning av någon av de andra grunderna i 7 kap. 2 § ÄktB kvarstår endast den möjligheten att makarna avtalar sinsemellan om att den enskilda firman inte ska ingå i bodelningen. För att ett sådant avtal ska kunna ingås krävs att båda makar är eniga. Länk till äktenskapsbalken: https://lagen.nu/1987:230 Hoppas att du har fått svar på dina funderingar! Vänligen,
Matilda KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000