FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 28/11/2006

Uppsagd pga graviditet

Meddelade för en tid sedan min arbetsgivare att jag är gravid, han reagerade oväntat negativt och har vid upprepade tillfällen kommenterat graviditeten på ett kränkande sätt. Jag är nu uppsagd pga arbetsbrist och förbereder en klagan med yrkan om att uppsägningen skall förklaras ogiltlig. Jag är välutbildad och turordningen har förbigåtts. Vad bör jag tänka på när jag formulerar klagan? Vad händer sedan? Bör jag anlita juridisk hjälp? Jag är inte fackligt ansluten och inget kollektivavtal finns på arbetsplatsen som har mindre än 10 anställda. Brådskande!

Lawline svarar

Enligt 7 § lagen om anställningsskydd (LAS), som du hittar http://lagen.nu/1982:80, ska en uppsägning ske på saklig grund, annars kan den ogiltigförklaras. Arbetsgivaren har en långtgående skyldighet att försöka omplacera arbetstagare och uppsägning ska ses som en sista utväg. Uppsägningen anses inte sakligt grundad om inte arbetsgivaren gjort en grundlig undersökning av möjligheterna att omplacera dig till en annan tjänst istället för att säga upp dig. EG-domstolen har fastslagit att ett missgynnande av en arbetstagare pga av hennes graviditet utgör direkt könsdiskriminering och är inte en saklig grund för uppsägning. Här kan det faktum att han inte följt turordningsreglerna åberopas som ett tecken på att uppsägningen inte skett pga arbetsbrist utan grundats på din graviditet. Bevisreglerna vid den här typen av tvister säger att om du kan lägga fram fakta som ”ger anledning att anta” att det varit diskriminering, så går bevisbördan över på arbetsgivaren. Han måste då bevisa att beslutet saknar samband med könstillhörigheten. Din graviditet behöver inte vara det enda eller ens avgörande skälet för beslutet. Det räcker enligt lagens förarbeten att missgynnandet har ”samband” med graviditeten för att det ska utgöra diskriminering. Det du kan tänka på är att en könsdiskriminerande uppsägning är ogiltig enligt såväl LAS som jämställdhetslagen, den hittar du http://lagen.nu/1991:433, och du kan göra påföljder gällande enligt båda lagarna. Om du vill ogiltigförklara uppsägningen måste du enligt 40 § LAS underrätta arbetsgivaren om detta inom två veckor, inom ytterligare två veckor måste du väcka talan. Du säger att turordningsreglerna har förbigåtts. Detta gör inte i sig att uppsägningen kan ogiltigförklaras men det kan ge rätt till skadestånd enligt 38 § LAS. Tänk dock på att arbetsgivaren, eftersom ni är en så liten arbetsplats, får undanta två personer från turordningen enligt 22 §. Så om du var ”tredje sist” i turordningen är det inte säkert att arbetsgivaren gjort något fel. Du måste enligt 41 § underrätta arbetsgivaren om dina skadeståndsanspråk inom fyra månader från uppsägningen och talan ska väckas inom åtta månader. Om arbetsgivaren ändå lyckas få igenom att uppsägningen skett pga arbetsbrist så har du enligt 25 § LAS företrädesrätt till återanställning om det blir någon tjänst ledig på företaget inom de närmaste nio månaderna. I uppsägningen ska arbetsgivaren informera om den rätten. Har han inte gjort det kan han bli skadeståndsskyldig även för detta. Var själva uppsägningen formellt riktig? Enligt 8 § LAS ska uppsägningen vara skriftlig och den ska innehålla en sk besvärshänvisning. Besvärshänvisningen ska ange på vilket sätt du ska förfara för att göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. Den ska enligt praxis i princip återge 40-42 §§ LAS. Om du inte har delgivits en sådan handling, med besvärshänvisning, så förlängs tiden för underrättelse om ogiltighetstalan från två veckor till en månad och fristen börjar löpa först när anställningen upphör (40§). Om du inte underrättar arbetsgivaren och väcker talan inom dessa frister så förlorar du enligt 42 § din talan. Det är alltså relativt bråttom att åtminstone meddela honom om dina avsikter. Lycka till! Mvh
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”