FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag21/11/2012

Ett bolags goda eller onda tro vid gåva

Kan förskingrat belopp från ett bolag i form av gåva till annat krävas tillbaka?

Lawline svarar

Tack för din fråga. Svaret blir troligen beroende av vem som har förskingrat beloppet. Om bolaget som åsamkats skada är ett aktiebolag följer av 29 kap. 1 § 1 st. aktiebolagslagen (2005:551) att en styrelseledamot, verkställande direktör eller stiftare som när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget ska ersätta skadan. Samma sak gäller en revisor, lekmannarevisor eller särskild granskare, 2 §. En aktieägare skall ersätta skada som han eller hon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet tillfogar bolaget, en aktieägare eller någon annan genom att medverka till överträdelse av denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen, 3 §. (I 29 kap. regleras också övriga förutsättningar för att få väcka talan.) Vad du syftar på tror jag är om det skadade bolaget kan kräva tillbaka beloppet från gåvomottagaren. Här beror svaret troligen på om gåvomottagaren har varit i ond eller god tro när denne mottog beloppet, det vill säga om denne förstod altarnativt borde ha förstått att den som gav denne beloppet inte hade rätt att göra detta. Förstod denne, kan bolaget troligen kräva tillbaka beloppet. Var denne däremot i god tro så kan beloppet inte krävas tillbaka. Jag vill göra dig uppmärksam på att firmatecknarna för bolaget och möjligen även VD:n kan ha rätt att förfoga över bolagets egendom utifrån tredje mans perspektiv, även om inte stöd för detta finns i bolagsordningen. Vanliga anställda eller aktieägare saknar naturligtvis sådan rätt.
Lars BålmanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?