Journaler och arkivlagen

Hur länge måste jag spara journaler?

Privat psykoterapimottagning. Har hört att efter 3 år kan jag makulera, har också hört att jag är skyldig att arkivera i 70? år. Har också fått info om att stadsarkivet ska ha mina journaler -- kontaktade dem, men de ville inte ens ta i dem med tång (ca 10 år gamla). Vad gäller?

Personligen vill jag veta om jag kan makulera, och när i tiden?? Utrymmessvårigheterna ökar i takt med mängden papper... och tiden!

Lawline svarar

JOURNALER OCH ARKIVLAGENDå du bedriver enskild psykoterapi verksamhet så faller du in under patientjournallagen (1 § Patientjournallag SFS1985:562). Enligt huvudregeln måste journalen bevaras i tre år efter att du infört din sista anteckning i journalen (3§ Patientjournallagen). Dock så kan regeringen eller en av regeringen utnämnd myndighet meddela föreskrifter angåended bevarandet av patientjournaler. Dessa föreskrifter kan föreskriva att patientjournalen måste bevaras i 10 år. Det uppenbara undantaget från huvudregeln om tre år är att patientjournaler måste bevaras i 10 år om den ifrågavarande patientens sak har varit föremål för rättslig prövning enligt följande lagar: lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område eller motsvarande äldre lagstiftning, patientskadelagen (1996:799) eller motsvarande äldre ersättningsbestämmelser för patientförsäkring vid behandlingsskada (den frivilliga patientförsäkringen) eller åtagandet att utge ersättning vid läkemedelsskada (läkemedelsförsäkringen), lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd, lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. eller motsvarande äldre lagstiftning samt enligt försäkringsvillkoren för trygghetsförsäkring vid arbetsskada eller för statens personskadeförsäkring. Emellertid så kan handlingarna förstöras efter tre år om det är uppenbart att handlingen saknar betydelse för den rättsliga prövningen (Förordning SFS1986: 203 om förlängd bevarandetid för vissa journalhandlingar inom hälso- och sjukvården). Det andra undantager gäller journalhandlingar som i rättsodontologiskt hänseende kan ha betydelse för identifiering. Slutligen och detta undantang får ej förbises så måste patientjournaler bevaras rörande patienter födda den femte, femtonde och tjugofemte i varje månad, om det inte är uppenbart att handlingarna saknar betydelse för forskningsändamål. Slutsatsen av detta är att det finns mycket viktiga undantag från huvudregeln om en bevaringstid om tre år. Detta innebär att du måste gå igenom alla dina journaler och undersöka om något undantag är tillämpligt och särskitl beakta det sista undantaget om bevarandet av patientjournaler för forskningsändamål.STADSARKIVET OCH ARKIVLAGEN.Enligt tryckfrihetförordningen (TF) så är enligt huvudregeln journaler och andra handlingar som inkommit till arkivmyndigheten att anse som allmänna handlingar ( TF 2 kap. 3, 6 §§). Detta innebär att arkivlagen gäller för Stadsarkivets verksamhet ( Arkivlagen 1,7 §§). Huvudregeln är att allmänna handlingar, som dina patientjournaler ska bevaras för obestämd tid (3 § Arkivlagen). Undantaget är att de får gallras om det tillgodoser behovet av följande intressen:rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och forskningens behov. Vid gallring så ska också beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet (10 § Arkivlagen). Detta innebär som slutsats att det på grund av lagstiftningen föreligger vissa hinder för att få myndigheten att förstöra dina journaler.

Jacob ÖbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”