Angående rätten att ta del av handlingar hos myndighet

Det gäller en ansökan till en kommunal skola. Rektorn har meddelat den sökande att hon fått avslag på sin ansökan. En journalist vill ta del an handlingarna. Rektorn lämnar ej ut dem till journalisten. Med motiveringen att ärendet inte är avslutat. Är detta ett riktigt beslut av rektorn? Var finns lagstöd för hans agerande?

Lawline svarar

Hej! Enligt 2 kap 1 § Tryckfrihetsförordningen har varje svensk medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar. Handlingar är enligt 3 § st 1. allmänna, om de förvaras hos en myndighet och är antingen inkomna eller upprättade hos myndigheten. Angående själva ansökan, är den inkommen till myndigheten och ska därför lämnas ut på begäran. Angående handlingen vari avslaget meddelas, är den enligt 7 § st. 1 att anse som upprättad hos myndigheten då den expedierats. Med uttrycket expedierats avses att myndigheten sänt iväg handlingen(i detta fall till sökanden). Denna handling ska således också lämnas ut på begäran. Angående eventuella andra handlingar som rör ärendet och som inte expedierats kan det vara så att de ännu inte är allmänna, såvida ärendet inte slutbehandlats. I detta fall tycks det dock mindre troligt med tanke på att beslutet om avslag meddelats den sökande. Det verkar alltså som att rektorns beslut är felaktigt. Observera att vissa uppgifter undantagsvis kan vara sekretessbelagda, vilket hindrar att de kan utlämnas. Bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Rörande skolverksamhet kan man hitta eventuella bestämmelser i 21 och 23 kap. I de allra flesta fall råder dock inte sekretess, och då ska handlingarna lämnas ut. Ett beslut om att inte utlämna handlingarna kan överklagas till kammarrätten, se 6 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen. Hoppas att detta gav svar på din fråga. Tryckfrihetsförordning(1949:105): http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490105.htm Offentlighets- och sekretesslag(2009:400): http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090400.htm Med vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo