FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 28/11/2006

Provanställning och anställnings upphörande

Min son fick provanst. 25/11 2005, lagerarbete, fick inte gå med i facket. Företaget ombildades 1/5 2006 ny provanst. 6 mån. Skulle förhandla fortsatt anst och lön 1/11, fick "skambud" av arb.giv, blev då ombedd att säga upp sig,gjorde det. På intyg står att provanst. upphörde, säger inte lagen fast anst efter provanst, då arb.giv inte sagt upp honom? Uppsägningstid? lön under uppsägn.tiden?

Lawline svarar

Hej! Till att börja med vill jag påpeka att föreningsfrihet är en grundlagsskyddad rättighet i Sverige och det är således ens fulla frihet att själv välja om man vill vara medlem eller stå utanför ett fackförbund. 2 kap 1§ 5 p Regeringsformen. Därför låter det märkligt att Din son nekats detta. Dina övriga frågor regleras i LAS, lagen om anställningsskydd. I 6§ LAS regleras provanställning. Här fastställs att en sådan får vara högst sex månader. Görs ingen uppsägning från arbetsgivarens eller arbetstagarens sida vid denna tids utgång övergår man till att vara tillsvidareanställd. Dessutom skall information om att en provanställning upphör meddelas skriftligen minst två veckor i förväg. Att ett företag övergår till någon annan eller ombildas är i sig inte ett argument för att anse att provanställningen förnyas. Detta regleras i 6 b §. Detta gäller i synnerhet om arbetstagaren behåller sina tidigare arbetsuppgifter. Enda undantaget är om företaget gått i konkurs och övergången sker till följd av detta, 6 § 2 st. Om konkursen inte var aktuell skall Din son anses som tillsvidareanställd sen 25/5 2006. Att Din son sagt upp sig själv på arbetsgivarens begäran är att betrakta som att arbetsgivaren sagt upp Din son. Det är troligt att man med framgång skulle kunna framställa krav om skadestånd både för uppsägningshanteringen samt nekandet av medlemskap i fackförening. I vilket fall som helst bör han ha rätt till minst 1 månads uppsägningstid enligt 11 § LAS. Under denna tid har han rätt till lön oavsett om arbetsgivaren vill att han arbetar eller inte. Jag råder Dig till att kontakta ett ombud om Du känner för att gå vidare med detta. Med vänliga hälsningar,
Rådgivare