Trolöshet mot huvudman och bokföringsbrott i förening

Hej! Låt säga att en ordförande i en förening undanhållit information, bl.a. fakturor från styrelsen. I och med detta har styrelsen tagit beslut med tron om en bra ekonomi. När en grundläggande informationshämtning är klar ligger det en skuld på nära 1 miljon. Resultatet av detta är en eventuell konkurs som följd. Finns det lagar som gör att en sådan handling är straffbar? Tacksam för svar. Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår dig har ordföranden i en ekonomisk (?) förening undanhållit information (bl.a. fakturor) från styrelsen vilket lett till att föreningen drivits i en övertro på de egna finanserna, med resultat att föreningen nu står inför en konkurs. Utifrån dessa uppgifter kan följande sägas. De brott som främst verkar aktuella är (a) trolöshet mot huvudman och (b) bokföringsbrott. I brottsbalken 10:5 stadgas _”[o]m någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta ekonomisk angelägenhet … eller övervaka skötseln av sådan angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, döms han för *trolöshet mot huvudman* till böter eller fängelse i högst två år”_. Brottsrekvisiten i denna paragraf verkar uppfyllda eftersom (i) ordföranden har en förtroendeställning i föreningen med ansvar för ekonomiska angelägenheter (ii) ordföranden i ditt exempel har missbrukat denna förtroendeställning, (iii) detta missbruk har lett till skada för huvudmannen dvs. föreningen och (iv) ordföranden verkar ha agerat uppsåtligt. I brottsbalken 11:5 stadgas _”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078) genom att underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen, för *bokföringsbrott* till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader”_. Brottsrekvisiten i denna paragraf kan anses uppfyllda eftersom (i) ordförande sannolikt ses som bokföringsskyldig i egenskap av ställföreträdare för en juridisk person (föreningen) med vars verksamhet följer bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen, (ii) ordförande har åsidosatt sin skyldighet genom att underlåta att redovisa fakturorna, (iii) ordförandens åsidosättande har fått till effekt att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte kan bedömas med ledning av bokföringen och (iv) ordföranden verkar ha agerat uppsåtligt eller åtminstone oaktsamt. (Angående _styrelsens _ansvar för bokföringen sägs följande i brottsbalkskommentaren av Holmqvist m.fl. ”En styrelseledamot har … rätt att utgå från att de uppgifter som lämnas honom om bokföringens fullgörande är riktiga. Endast om han har skäl att misstänka att dessa uppgifter är vilseledande – eller om han faktiskt har ett särskilt uppdrag att öva tillsyn över bokföringen – är han skyldig att reagera och undersöka förhållandena, med risk att annars dömas till ansvar enligt 5 §”). Om ordförandens agerande också lett till vinning för ordförande dvs. förmögenhetsöverföring skulle det istället kunna bli aktuellt med straff för bedrägeri (BrB 9:1) eller förskingring (BrB 10:1). Huruvida sådan överföring skett har jag dock inga uppgifter om. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att ordförandens agerande, som du beskrivit det, troligen är straffbart som trolöshet mot huvudman och bokföringsbrott. Notera dock att mina slutsatser bygger på ett förhållandevis litet faktaunderlag (lite detaljer om händelseförloppet) och därför är förknippade med osäkerhet. Brottsbalken finns på https://lagen.nu/1962:700
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo