FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott24/10/2012

Ringa tjänstefel?

Hej. Jag har en fråga ang. Tjänstefel. Vad krävs för att en Polis skall kunna dömas för Tjänstefel i samband med felaktigt praktiserande av tvångsmedel t,ex husrannsakan, kroppsvisiation och kroppsbesiktning ? Är det möjligt eller bedöms t.ex husrannsakan utan lagstöd eller en felaktigt utförd kroppsvisitation alltid som "ringa tjänstefel" ( och förblir därmed straff-fri ) eller är det straffrättsligt sett möjligt att döma en Polisman för felaktigt utförd husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning ?

Lawline svarar

Hej! 20 kap 1 § Brottsbalken (se; http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.HTM) stadgar att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar. Enligt lagens förarbeten så nämns det att bedömningen angående om gärningen är ringa, skall ske med beaktande av samtliga omständigheter, såväl allmänna som enskilda intressen skall beaktas. Det är naturligtvis av stor betydelse, om någon skada eller annan olägenhet kan påvisas i det enskilda fallet eller om det förelegat en påtaglig risk för skada. Men även andra fall där gärningsmannens handlande vittnar om en avsevärd likgiltighet inför sin uppgift kan vara sådana att de bör angripas på straffrättslig väg. Verksamhetens art är också av stor vikt. Inom områden där kraven på en korrekt handläggning är särskilt stora, t.ex inom rättsväsendet, kan det finnas anledning att göra en strängare bedömning än i andra fall. Även värt att notera är att brotten tjänstefel och grovt tjänstefel är subsidiära i förhållande till andra brott. Som exempel på fall där den oriktiga myndighetsutövningen kan vara att hänföra under en annan straffbestämmelse än 20 kap. 1 § kan nämnas att en polisman utan lagligt stöd omhändertar en person (olaga frihetsberövande) eller företar husrannsakan (hemfridsbrott) och tar egendom i beslag (egenmäktigt förfarande). Vänligen,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”