Drogtester i skolan

Hej, jag har lite frågor till er angående några saker som har drabbat mig i skolan. Jag går tredje året på gymnasiet och har under min skolgång fått göra ca 6st narkotikatester pga att jag har haft för hög frånvaro. Det har visat negativt på varje drogtest, fram till mitt senaste, där det visade positivt. Jag sa hela tiden att jag inte hade tagit några droger och att det skulle visa negativt på analysen. Skolan lyssnade inte på mig och stängde av mig i två veckor. Efter jag hade varit avstängd i två veckor så fick jag gå till beroendemottagning där jag fick visa upp att jag var negativ i urinet. Ca 5 månader efter min avstängning så fick jag reda på att analysbeskedet va negativt (Jag va alltså avstängd utan att jag var positiv på narkotikatestet) skolan ville också att jag skulle göra ett till pissprov, denna gång vägrade jag - Men nu säger dom att jag kommer bli avstängd igen om jag inte gör provet. Enligt dom själva så är det här deras drogpolicy och dom stödjer sig av Skollagen kap 17-18 §. Gör dom rätt när dom gör så här??

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Alla människor skyddas av ett grundlagsstadgat förbud mot påtvingade kroppsliga ingrepp från det allmännas sida (Regeringsformen 2 kap 6 §), vilket omfattar ofrivilliga drogtester. Du har alltså rätt att neka till ett drogtest och behöver inte heller ge några skäl till varför du nekar. Det finns inte något stöd i skollagen för att ofrivilliga drogtester ska kunna få förekomma. Även om du sagt ja till testerna kan det faktum att skolan hotat med avstängning tala för att testerna inte varit frivilliga från din sida. Observera att fristående gymasieskolor inte omfattas av grundlagsbestämmelsen, men för att skolan ska få genomföra ett drogtest på en elev måste skolan klart ha informerat om att sådana tester kan förekomma innan eleven börjat på skolan. Angående att skolan stängt av dig från undervisningen kan sägas att 5 kap 17 § skollagen räknar upp de skäl som krävs för avstängning av en elev. Skolan får besluta att stänga av en elev(i regel högst 2 veckor, se 18 §) om: _1. eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper, 2. eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande, 3. eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för kränkande behandling, eller 4. elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero._ Skolan tycks ha grundat avstängningarna på att du vägrat genomföra drogtesterna, vilket med hänvisning till ovan nämnda punkter enligt min uppfattning inte tycks vara en giltig anledning. Att grunda avstängningarna på din frånvaro är heller inte en giltig anledning. Mitt råd till dig är att anmäla skolans agerande till justitieombudsmannen (JO) om du anser att skolan har agerat felaktigt. Information om hur du gör en anmälan kan du hitta på www.jo.se. Med vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo