Rätten för arvinge att väcka klandertalan mot testamentstagare

Jag är 45 år och singel utan barn med endast en helsyster utan barn som också är singel. Mina båda föräldrar är avlidna. Jag äger en stor skogsfastighet som jag kommer att testementera till en av mina tremänningar. Vidare kommer jag att testametera specificerat lösöre till en annan namngiven tremänning och likvida medel till två namngivna vänner utan släktskap. LRF Konsult - Juridik kommer att upprätta testamentet enligt lagens formkrav. Kan jag i testamentet föreskriva att var och en som väcker klander mot testamenter inte kan åberopa arvsrätt efter mig?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. 14 kap. 5 § ärvdabalken (ÄB) stadgar rätten för en arvinge att väcka klandertalan mot ett testamentes giltighet, vilken måste väckas inom sex månader från delgivningen av testamentet. Den av arvingarna som anser att det finns grund för klander har rätt att föra talan oberoende av vad de övriga arvingarna anser. För det fall att talan vinner bifall (att arvingen anses ha rätt) så blir testamentet ogiltigt för den arvinge som fört talan men förblir giltigt för övriga arvingar. Konsekvensen blir således att testamentet i sin helhet blir ogiltigt och en eventuell formulering som innebär att den som väcker talan om klander inte ska kunna åberopa arvsrätten får därmed ingen rättsverkan. Ärvdabalken finner du här: https://lagen.nu/1958:637 Vänligen
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning