Eventuell bodelning vid samboförhållandets upplösning

Min sambo och jag köpte en lägenhet för 11 år sedan för 2.200.000 kr. Min sambo hade sålt sin gamla lägenhet och kunde därför lägga 900.000 kr kontant. Resterande 1.300.000 kr lånade vi. Vi har betalat lika mycket på lånet under den här tiden. Nu ska vi separera. Hur bör en rättvis fördelning av försäljningsbeloppet ske?

Lawline svarar

Hej, Regler om samboförhållande återfinns i sambolagen (SamboL). När ett samboförhållande upplöses ska en bodelning av samboegendomen ske om någon av parterna begär detta enligt 8 § SamboL. Någon av parterna i samboförhållandet måste alltså begära att bodelning ska ske, till skillnad från i ett äktenskap där bodelning i princip alltid ska ske vid äktenskapets upplösning. I bodelningen ska sambornas gemensamma bostad och bohag ingå enligt 3 § SamboL. Att bostad eller bohag är samboegendom medför att värdet av egendomen kan bli föremål för likadelning vid samboförhållandets upplösning, oavsett vem av er som är ägare. Det relevanta alltså om avsikten med köpet av egendomen var att den skulle användas gemensamt. Om ni skulle separera så ska således bostaden enligt SamboL delas lika mellan er oavsett hur ägandet ser ut. Enligt 9 § SamboL har sambor/ blivande sambor en möjlighet att avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen. Med ett s.k. samboavtal finns en möjlighet att reglera bodelningen annorlunda än vad SamboL föreskriver (istället för 50/50 så 70/30 exempelvis med hänsyn till insatserna). För att ett samboavtal ska vara giltigt krävs att avtalet är skriftligt samt att båda parter undertecknar avtalet enligt 9 § 2 st. SamboL. Enligt regelns ordalydelse är det bara innan/ under samboförhållandet som ett samboavtal kan skrivas. Lagstiftaren har dock uttryckt i lagförarbetena (se prop. 1986/87:1 s.373) att det inte är otänkbart att ett samboavtal skulle kunna ingås även efter att samboförhållandet upplöses. Aktuella bestämmelser finner du i 2-3, 8-9 §§ Sambolagen,https://lagen.nu/2003:376
Amanda RasmussonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning