FrågaFASTIGHETSRÄTTKöp och hyra av fastighet26/09/2012

Farans övergång vid fastighetsöverlåtelser

Vi sålde vår fastighet sept.2009 med tillträde jan.2010. I nov 2009 frös poolöverdraget fast detta informerades köparna om och att de var tvugna att skotta av poolöverdraget om det blev för mycket snö.Veckan innan tillträdet var köparna och gick förbi poolen och måste ha sett att poolöverdraget var fastfruset. Ingen ny nederbörd föll fram till tillträdesdagen. Efter tillträdet kom det mycket snö. Köparna påstår att vi inte har informerat dom om detta och att de inte har sett att poolöverdraget var kvar. Pga. att köparna inte skottade av poolöverdraget blev poolen skadad. Köparna kräver av oss ersättning för skadorna på poolen. Vilka skyldigheter har köparna att informera sig om poolens skötsel och vad är deras undersökningsplikt och vårdplikt. Poolen var 28 år vid köpetillfället

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Överlåtelse av fastigheter regleras i 4 kap. jordabalken och avtal om köp av fastighet är ett sk. formalavtal. Detta innebär att avtalet måste uppfylla vissa krav för att vara bindande. När dessa krav är uppfyllda enligt 4 kap. 1 § JB är fastigheten överlåten. Dock är det säljaren som bär risken för eventuella skador som kan uppkomma fram till den dagen då köparen tillträtt fastigheten. Detta framgår av 4 kap 11 § JB. Eftersom skadan uppkom efter det att avtalet ingåtts men innan köparen tillträtt, är det ni som säljare som står risken för skadorna på poolen. Detta beror på att köparen inte rimligtvis kan råda över fastigheten fysiskt förrän han/hon fått tillträde. I praktiken innebär detta att köparen har rätt till prisavdrag för skadan på poolen. Allt detta är under förutsättning att ett formenligt avtal ingicks i september. Om detta avtal förutsatte att exempelvis ett ytterligare köpebrev skulle upprättas blir svaret ett helt annat. Alla skador som fanns innan ett formenligt avtal ingicks omfattas av reglerna om fel i fastighet och då skulle frågan om köparens undersökningsplikt kunna aktualiseras. Av din fråga kan dock inte utläsas annat än att ni redan ingått ett formenligt avtal. Jordablken: https://lagen.nu/1970:994 Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?