15-åring har begått grova brott - vad blir påföljden?

FRÅGA
En 15 åring har låst in en 14 årig flicka, tagit hennes telefon och tvingat i henne sprit under hot och våldtagit henne. I lägenheten har det även funnits två andra 15 åriga killar, vilka varit rädda för förövaren. Efter ca fem timmar går 15 åringen med flickan ner i trapphuset och hon ber om sin telefon, han skrattar och stoppar ner den i sin egen ficka. Därefter lämnas hon utan tillhörigheter(-väska, busskort, hemnyckel, tel etc) ute en kall vinternatt januari 2016.Vilka brott kan kan han bli fälld förvilket straff kan det bli?Skadestånd?
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För det första bör poängteras att när en person har fyllt 15 år är denne är personen straffmyndig, vilket innebär att personen alltså kan ställas till ansvar för brott, detta framgår av brottsbalken (BrB) 1:6. Om 15-åringen döms för brott kommer dock påföljden att bestämmas annorlunda jämfört med om gärningsmannen hade varit en vuxen person – jag återkommer till detta nedan.

Utefter din beskrivning av händelseförloppet är det främst två brott som har blivit begångna. Genom att låsa in flickan i en lägenhet har 15-åringen berövat flickan friheten. Om 15-åringen gjort detta uppsåtligen har han begått brottet olaga frihetsberövande, vilket regleras i BrB 4:2. Straffskalan för olaga frihetsberövande varierar från böter upp till fängelse i 10 år och straffets längd bestäms i första hand efter längden på frihetsberövandet.

Du skriver också att flickan har blivit våldtagen av 15-åringen. En våldtäkt innebär att 15-åringen har haft samlag med flickan eller har genomfört en annan sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens art, är jämförlig med samlag. Eftersom flickan är under 15 år kommer gärningen automatiskt att klassificeras som våldtäkt mot barn vilket regleras i BrB 6:4. Att genomföra sexuella handlingar mot personer som är under 15 år är absolut förbjudet, och det finns alltså inget krav på att 15-åringen har tvingat sig till den sexuella handlingen av flickan genom hot eller våld, utan det är den sexuella handlingen i sig som är brottslig. Straffet för den som begår våldtäkt mot barn varierar från fängelse i lägst två år och högst fängelse i sex år.

Angående de övriga handlingarna ex. tvinga i flickan sprit under hot, ta hennes mobiltelefon, samt lämna henne utan hennes tillhörigheter skulle också kunna bedömas som brottsliga handlingar. Det är dock mest troligt att dessa omständigheter tas i beaktande när man bedömer de två ”allvarligare” brotten och dessa händelser kommer då anses vara ”försvårande omständigheter” vilket gör att straffvärdet av de två allvarligare brotten höjs.

Eftersom 15-åringen är ett barn tar man stor hänsyn till gärningsmannens ålder när man bestämmer påföljden vid en fällande dom. När gärningsmannen är under 21 år får domstolen döma till lindrigare påföljd än vad som är stadgat för brottet, detta framgår av BrB 29:7. Dessutom finns ett mycket starkt intresse av att hålla barn och ungdomar utanför fängelsemiljö och det finns därför något som kallas ”sluten ungdomsvård” som ett alternativ till fängelse för denna åldersgrupp. Det är därför högst troligt att 15-åringen vid fällande dom kommer att dömas till ungdomsvård.

Flickan kan också ha rätt till skadestånd för vissa typer av skador hon kan ha drabbats av. Rätten till skadestånd regleras i skadeståndslagen (Skl). Vad som främst kan bli aktuellt är skadestånd för ”sveda och värk” dvs. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur. Detta regleras i Skl 5:1. Skadeståndet är ofta ”schabloniserat” vilket innebär att skadeståndet utgörs av förbestämt belopp. Brottet som flickan utsatts för är en kränkning vilket också innebär att flickan har rätt till kränkningsersättning, se Skl 2:3 och 5:6. Även kränkningsersättning utgörs ofta av ett schablonbelopp.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarfältet nedan. Lycka till.

Isabel Ekström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll