FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt09/09/2012

Ensam vårdnadshavares rätt- och skyldigheter

Separerad från pappan till barnet sedan ett par år tillbaka och jag har i domstol blivit tilldelad ensamvårdnad om barnet. I avtalet står även att vid överlämning ska detta ske på allmän plats. Barnet har själv valt att bo varannan vecka hos respektive förälder. Vad är mina rättigheter/skyldigheter vid ensamvårdnad? Pappan har meddelat att han inte låter barnet gå på fritidsintressen som barnet vill gå på när barnet är hos honom. Är det för mig att acceptera? Där det krävs vårdnadstagarens namnteckning som tex vid pass/piercing etc kan pappan utan vårdnadshavarens namnteckning genomföra dessa handlingar? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej! De viktigaste skyldigheter och rättigheter man har som vårdnadshavaren framgår av Föräldrabalkens sjätte kapitel, i 1-2 §§ och 11 §. Första och andra paragrafen handlar om vilka skyldigheter man som vårdnadshavare har att tillgodose barnets behov, det ansvar man har för barnets personliga förhållanden samt den tillsyn man är skyldig att utöva. 11 § handlar om den rätt och skyldighet man har att bestämma i frågor som rör barnet. 6 kap. 1 § FB: "Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling." 6 kap. 2 § 2st. FB: "Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan skall vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas." 6 kap. 11 § FB: "Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål." Dessa skyldigheter gäller vårdnadshavaren, dvs. båda föräldrarna om man har gemensam vårdnad och endast den ena föräldern om man har ensam vårdnad. Barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Om pappan hindrar er son från att gå på sina fritidsaktiviteter kan man fråga sig om boendet hos pappan kanske strider mot vad som är bäst för barnet. Om er son vill kunna gå på sina fritisaktiviteter även de veckor han är hos sin pappa rekommenderar jag er att ta upp det till diskussion och försöka komma fram till en lösning, så att det blir så bra som möjligt för er son. Skulle problemet bestå tycker jag att ni bör kontakta en juristbyrå som sysslar med familjerätt. Om du genom dom har fått ensam vårdnad om ert barn så är det endast du som är vårdnadshavare. Åtgärder som kräver vårdnadshavarens namnteckning bör därför inte kunna genomföras utan din tillåtelse och namnteckning. Lycka till! Louise Bjartell
Louise BjartellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000