FrågaAVTALSRÄTTAvtal07/09/2012

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

Ang. räntelagen. Är vi skyldiga att betala annat än enl räntelagen om avtal finns som ej reglerar bet.villkoren? Lev. hävdar att vi är skyldig att betala enl. deras allmänna villkor som finns på internet om dessa villkor ej avtalats bort. Den s.k. dispositiva effekten. Vi hävdar att det är deras skyldighet att informera om bet.villkoren vid ordergivning annars gäller räntelagen. Har vi eller de rätt?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga! Endast villkoren som säljaren har hållit tillgängliga före köpet blir en del av avtalet och därmed bindande för köparen. Köparen måste ha haft en möjlighet att utan svårigheter ta del av villkoren före ingående av avtal.Det finns olika sätt att inkorporera allmänna villkor i avtalet: villkoren ingår i eller bifogas avtalet, villkoren hänvisas till eller de har använts tidigare av samma parter. Säljaren kan exempelvis hänvisa till villkoren genom en referensklausul eller en länk på webbsidan, vilket räcker, i alla fall när kunden aktivt accepterar villkoren genom att klicka på en ok-ruta. En referens räcker ofta om avtalet är sådant att man typiskt sett kan förvänta sig att det förekommer standardvillkor. Om allmänna villkor däremot är ovanliga, särskilt betungande eller överraskande, är det inte tillräckligt med en enkel referens utan villkoren måste klargöras. Villkorens innehåll, samt om du ingått avtal som konsument eller som näringsidkare kan ha betydelse i frågan om villkoren blivit en del av avtalet eller inte. Som näringsidkare anses man ha större möjligheter att ta reda på villkoren. En individuell bedömning ska göras i varje enskilt fall. Det räcker att säljaren har hållit villkoren tillgängliga. Vare sig köparen har läst villkoren eller inte, är köparen bunden av villkoren om de har varit tillgängliga före köpet. Om säljarens allmänna villkor inte varit tillgängliga för läsning före köpet har de inte blivit en del av avtalet. Detta följer av allmänna avtalsrättsliga principer. Enligt räntelagen är en skuld räntefri (fri från löpande ränta), om ingenting annat avtalats av parterna (1 och 2 § räntelagen). Om allmänna villkoren inte varit tillgängliga före köpet blir skulden räntefri, eftersom ingenting annat avtalats. Hoppas att du fick hjälp av mitt svar! Vänligen,
Elli TolonenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning