Förskott på arv

Hej , jag har en fråga angående förskott av arv. Det gäller en arvstvist där den ena parten (dotter till den avlidne) hävdar att den andra parten (dotter till den avlidne) har fått ta del av förmåner under flera års tid och anser att dessa ska räknas som förskott av arv. De två parterna är de enda barnen efter den avlidne som är änka. Vilka av dessa saker går att hävda som förskott på arv; 1.resor under flera års tid ( den ena dottern hävdar att den andra dottern har blivit bjuden på flera olika resor där den avlidne (döttrarnas mor betalat),den andra dottern hävdar att de båda blev erbjudna att åka men att den ena frivilligt tackat nej. Detta har skett för mer än 20 år sedan. 2.Boende. Den ena dottern hävdar att den andra dottern bott i en bostadsrätt där ränta och amortering betalats av den avlidne. Detta skedde för mer än 25 år sedan. 3.Den ena dottern hävdar att den andra dottern fått lånat en bil där skatt och förskring betalats av den avliden och där sedan bilen köpts loss till ett pris under marknadsvärde. detta skedde för mer än 20 år sedan. Frågan är alltså om det går att hävda dessa 3 saker som förtida uttag av arv? Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Förskott på arv regleras i Ärvdabalkens sjätte kapitel. Enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken ska en gåva till en bröstarvinge räknas som förskott på arv, om inte annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna antas ha varit avsett. Då det gäller förmögenhetsrättsliga dispositioner som en arvlåtare företar till förmån för en bröstarvinge finns m.a.o. en presumtion för att dessa utgör förskott på arv. Kostnader, som en förälder har lagt ned på ett barns uppehälle och utbildning, skall inte avräknas från barnets arv, om föräldern därmed endast fullgjort sin underhållsskyldighet. Inte heller skall från bröstarvinges arv avräknas sedvanliga gåvor, vilkas värde inte står i missförhållande till givarens villkor (se https://lagen.nu/1958:637#K6P2S1). Om det, som i de fall du nämner, inte finns något förbehåll om att gåvan inte ska utgöra förskott på arv, skulle samtliga dessa kunna vare exempel på förskott på arv. Det avgörande för om så skall anses vara fallet är det ekonomiska värdet av gåvorna. Går de utöver vad som är normalt för en förälders underhållsskyldighet, eller för vad som anses vara en sedvanlig gåva, torde det kunna hävdas att de utgör förskott på arv. Skulle de dispositioner du nämner bedömas som förskott på arv får värdet vid gåvotillfället avräknas från gåvomottagarens arvslott. Vänligen,
Erik LindgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning