Jäv i förvaltnings- resp. kommunallagen

Jag undrar vilka skillnader det är mellan förvaltningslagen och kommunallagen gällande jäv.

Lawline svarar

Hej, *Kommunallagen (KL)* Till att börja med kan konstateras att det även i kommunallagen finn olika bestämmelser om jäv som syftar på olika funktioner i kommunen. T.ex. finns det jävsregler för såväl fullmäktigeledamöter som förtroendevalda i nämnder som revisorer. I och med att förvaltningslagen (FL) inte har några jävsregler som rör revisorer behandlas dessa inte nedan. _Kommunfullmäktige_ - Den jävsregel som främst är aktuell för fullmäktigeledamöter är 5:20 KL som stadgar att 2 en ledamot inte får delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten själv, hans make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående. _Förtroendevalda i kommunala nämnder_ Jäv anses föreligga om: 1. saken angår honom själv eller hans make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon närstående, 2. han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, 3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han själv är knuten till, 4. han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller 5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet. *Förvaltningslagen* Det som skiljer sig från jävsgrunderna för förtroendevalda i nämnder är 11 § 1 st 3 p FL som istället har följande utformning: _om ärendet har väckts hos myndigheten genom överklagande eller underställning av en annan myndighets beslut eller på grund av tillsyn över en annan myndighet och han tidigare hos den andra myndigheten har deltagit i den slutliga handläggningen av ett ärende som rör saken._ I övrigt är jävsgrunderna identiska. Det kan tilläggas att 11 § 2 st stadgar att det ska bortses från ev. jäv om opartiskheten uppenbarligen saknar betydelse. En liknande bestämmelse finns även i KL. Hoppas att du fått svar på din fråga. Vänligen,
Erik LindgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000