Köparens undersökningsplikt gentemot säljarens skyldigheter vid köp av fastighet

Hej, jag ska sälja ett hus där jag vet att skorstenen har sotat igen och inte går att använda. Är jag skyldig att berätta det för köparen? Har jag några juridiska skyldigheter även om det står i kontraktet att köparen godtar husets befintliga skick etc?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Säljarens och köparens rättigheter och förpliktelser vid köp av fastighet regleras i jordabalken (JB) 4 kap. Jordabalken hittar du här: https://lagen.nu/1970:994. Om fastigheten inte stämmer överrens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, kan köparen få rätt till prisavdrag eller att häva köpet (se JB 4 kap 12 §), vilket stadgas i JB 4 kap 19 §. Köparen har dessutom rätt till ersättning för skada om felet beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten avviker från vad säljaren får anses ha utfäst. Dock får köparen enligt JB 4 kap 19 § 2 st. inte åberopa fel som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Det är detta som kallas för köparens undersökningsplikt. Säljaren, å sin sida,är ansvarig för fel som inte är upptäckbara (så kallade dolda fel). Om köparen inte är tillräckligt kunnig för att upptäcka fel som omfattas av undersökningsplikten kan köparen behöva anlita en tillräckligt kunnig person (i detta fall t.ex. en sotare) för att ha ansetts uppfyllt sin undersökningsplikt. Detta innebär alltså att normalt sett torde en igensotad skorsten omfattas av vad köparen borde ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten och köparen får således inte senare åberopa detta som fel. Beroende på omständigheterna i det specifika fallet kan svaret dock förändras. Det kan till exempel tänkas att en omfattande undersökning av skorstenen inte kan anses vara påkallat om fastigheten är relativt nybyggd. Om köparen frågat om skorstenens skick och du underlåtit att berätta att den är igensotad, eller annars antyder att skorstenen är i fullgott skick, reduceras i princip undersökningsplikten till noll, och köparen kan ha rätt till prisavdrag eller hävning enligt JB 4 kap 19 § 1 st. Vänligen Amanda Harrysson
Amanda HarryssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”