FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTUtmätning14/07/2012

Tredje mans rätt vid gemensam besittning

Hej Om jag får en inneboende som har en 10 år gammal bankskuld som härrör sig från en konkurs i ett AB: Kan jag på något vis bli inblandad i detta? Vilka papper bör jag skriva?(avsägande av besittningsskydd tex) Om personen söker skuldsanering, som inneboende, kan min ekonomi dras in i beräkningen? Stort tack!

Lawline svarar

Hejsan! Om den person som du har som inneboende inte kan betala sina skulder kan hans eller hennes egendom komma att utmätas i enlighet med regler i Utsökningsbalken (UB). Där finns reglerat hur andra personers egendom ska hanteras. I lagen kallar man den som är skuldsatt för gäldenär, den som gäldenären är skyldig pengar för borgenär, och andra personer kallas för tredje man. I det här läget är du alltså tredje man. Förhållandet till tredje man vid utmätning regleras i 4 kapitlet UB, som du kan hitta här: https://lagen.nu/1981:774#K4P1S1. Utgångspunkten för att egendom ska kunna utmätas är att det framgår att den tillhör gäldenären, din inneboende. I lagen har man också räknat upp ett par situationer där egendomen ska anses tillhöra gäldenären, och då får den också utmätas (4 kap. 17 § UB). Det som kan bli krångligt i din situation är följande: Då ett par bor tillsammans som makar eller sambos kan deras gemensamma egendom utmätas för den enes skulder. För att detta inte ska se måste gäldenären eller tredje man (maken/sambon) styrka (vilket är ett mycket högt beviskrav) att egendomen inte tillhör gäldenären (4 kap 19 § 1 st UB) Eftersom det i ditt fall endast rör sig som en inneboende, och ni inte har någon kärleksrelation, blir det förhållandevis annorlunda. För dessa situationer har man i lagen valt att ”vända” på regeln, och det är motparten, borgenären och Kronofogden, som måste styrka att egendomen tillhör gäldenären, din inneboende (4 kap 19 § 2 st UB). Det skulle kunna komma på tal att ni två inte bara är vänner som bor tillsammans utan att ni är sambos och lever tillsammans under ”äktenskapsliknande förhållanden”. För att avgöra den saken kan man t.ex. titta på om ni två har en gemensam ekonomi. För att vara på den säkra sidan angående bevisningen om att ni inte är sambos enligt lagens mening rekommenderar jag att ni skriver ett avtal om "inneboendet". Det behöver inte vara långt, men den avtalade hyran, när den ska vara betald, uppsägningstid och vad som händer ifall den inneboende förstör några av dina tillhörigheter kan vara bra att avtala om. Föremål som påträffas inne i den inneboendes rum kommer troligen anses tillhöra honom eller henne, så om du hyr ut möblerat kan det också vara bra att ta med i avtalet. Vid en skuldsanering gör gäldenären upp en betalningsplan med Kronofogden, som ska löpa över 5 år. Skuldsaneringen brukar fungera på samma sätt som en löneutmätning och den under tiden får gäldenären leva på existensminimum (7 kap 5 § UB) https://lagen.nu/1981:774#K7P5S1. Här görs alltså inga utmätningar och din egendom kan inte tas i anspråk. Inom detta ”existensminimum” ryms bostadskostnad, som hyra, om den inte är oskäligt hög, och din rätt till de betalningarna bör inte påverkas. Angående besittningsskydd, så har en inneboende inget sådant, och kan alltså inte tvinga fram en förlängning av hyresavtalet. Se 12 kap 45 § 3 p. Jordabalken (https://lagen.nu/1970:994#K12P45S1) som undantar denna hyresform från regeln om besittningsskydd. Hoppas svaret var dig till nytta, återkom gärna med en ny fråga om allt inte känns utrett!
Marina RönnquistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?