Ansvar vid familjehemsbarns dödsfall

När ett familjehemsplacerat barn dör i familjehemmet pga obehandlad sjukdom, vad gäller då? Har socialtjänsten skyldighet att hjälpa biolobiska föräldrar att få vetskap om hur och varför dödsfallet skett. Vem är ansvarig?

Lawline svarar

Hej, Socialnämnden har ett ansvar för att ett barn som placeras i familjehem får god vård och fostran i familjehemmet enligt socialtjänstlagen (SoL) 6 kap 1 § 2 st och 6 kap 7 §. Detta gäller oavsett om familjehemsplaceringen skett med föräldrarnas samtycke eller inte. I ansvaret ingår också att socialnämnden är skyldig att, innan beslut om placering sker, utreda förhållandena och förutsättningarna för vård i det tilltänkta familjehemmet (6 kap 6 § SoL). Vid misstanke om att socialnämnden åsidosatt sitt ansvar går detta att anmäla till Socialstyrelsen, som är tillsynsmyndighet. Socialstyrelsen gör sedan, om det bedöms påkallat, en utredning. Om det rör ett dödsfall till följd av en obehandlad sjukdom är detta med största säkerhet påkallat. Även familjehemmet har ett ansvar för barn de tagit i sin vård. En del av detta ansvar är att tillgodose att barnet får behövlig läkarvård. Om underlåtenheten att göra detta får allvarliga följder kan dessa i förlängningen leda till polisutredning och eventuellt straffansvar enligt brottsbalken. Generellt gäller enligt 6 kap 7 § SoL att socialnämnden ska lämna barnets vårdnadshavare det stöd och den hjälp de behöver. Även familjehemmet har, om den som vårdas i ett familjehem drabbas av t.ex. allvarlig sjukdom eller allvarligt olycksfall, ett ansvar att underrätta någon anhörig till denne samt socialnämnden utan dröjsmål enligt socialtjänstförordningen 3 kap 8 §. Jag hoppas du fått någon hjälp av mitt svar! Med vänlig hälsning,
Alexander KahanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”