FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv16/05/2012

Efterlevande make får inte skänka bort hela kvarlåtenskapen

Hej, Jag har en fråga om arvsrätt och vad man kan göra när ett arv har försvunnit. Min farbror dog 2006 och efterlämnade då en hustru, inga barn. Han hade två efterlevande syskon, en bror, min far och en syster. Bouppteckningen definierade min far och min faster som huvudarvingar efter honom. Hustrun sitter kvar i orubbat bo och bouppteckningen anger att efter hennes frånfälle, skall min fars och min fasters arvedel tillfalla dem, av broderns kvarlåtenskap. 2008 skänker hans efterlevande hustru hela kvarlåtenskapen till två personer hon har ett avlägset släktskap med. Hustrun lever fortfarande. Det handlar om en jordbruksfastighet i drift och banktillgodohavanden. De nya ägarna tar in arrendeavgifter för gården årligen och visar olika tecken på att man fritt förfogar över tillgångarna. Min far dog för ett år sedan och strax därefter systern. Jag, min syster och två kusiner, barn till min faster, är idag bröstarvingar och de som skulle ärva min avlidne farbror, när hans hustru avlider. Innebär hennes förfoganderätt att hon helt enkelt kan skänka bort hela kvarlåtenskapen? Var överklagar man en gåvohandling av det här slaget?

Lawline svarar

Hej, Nej, hustruns förfoganderätt innebär inte att hon får skänka bort hela kvarlåtenskapen. Det man dock inte kan säga någonting om är om hustrun varit vårdslös eller försumlig i sitt handhavande av arvet efter din farbror, eller om hon levt på en orimligt hög standard. Sådant har man som efterlevande make rätt till. Hustrun har emellertid, som redan nämnts, inte rätt att skänka bort hela kvarlåtenskapen. Detta framgår av 3 kap. 3 § i ärvdabalken. I denna bestämmelse framgår att om efterlevande make (som i det här fallet är din farbrors hustru) genom gåva, eller annan jämförlig handling, väsentligt minskar den egendom som ska tillfalla den först avlidne makens arvingar, så ska vederlag (ersättning) utgå till dessa arvingar vid den efterlevande makens död. Denna ersättning, som arvingarna till den först avlidne maken har rätt till, ska tas ifrån den efterlevande makens arvingars arv. Det föreligger emellertid vissa problem i det här fallet. För det första får ett anspråk på ersättning för det som din farbrors hustru bortgivit under sin livstid endast framställas efter hennes död. Dessutom får en sådan talan föras senast 5 år efter det att gåvan tagits emot av gåvomottagarna. Eftersom din farbrors hustru gav bort gåvan redan 2008 innebär det att 5 år förflutit redan nästa år. Skulle hustrun dock avlida innan 5-årsfristen löpt ut ska talan om rätt till ersättning ur boet framställas vid bouppteckningen efter den efterlevande maken. Ärvdabalken återfinns här: https://lagen.nu/1958:637 Med vänlig hälsning,
Elin SjörénRådgivare
Hittade du inte det du sökte?