FrågaAVTALSRÄTTAvtal14/05/2012

Avtalsbundenhet

äkta par från Iran som ska skiljas. Kan kvinnan begära sin hemgift som var fastställt vid vigseln i Iran? Kvinnan har papper ( två vittne har skrivit på) på att han ska omedelbart betala hennes hemgift vid begäran. Finns det någon advokat som kan hjälpa henne i fallet?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. Jag förutsätter i mitt svar att frågan, vid eventuell tvist, ska avgöras i Sverige och inte i Iran. Jag utgår således från svensk lagstiftning och kan inte svara på vad utfallet skulle bli i Iran då jag inte behärskar det landets lagstiftning. För att svensk lagstiftning ska användas förutsätts att inget är avtalat om var en eventuell tvist ska avgöras. Jag tolkar din fråga som att det föreligger ett avtal mellan mannen och kvinnan, där mannen har förbundit sig till att betala en summa pengar till kvinnan när hon begär det. En viktig huvudprincip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Mannen är således skyldig att betala när kvinnan begär det om giltigt avtal föreligger. Om betalning inte sker kan kvinnan väcka talan i domstol. Då det rör sig om en civilrättslig tvist saknas en allmän rätt till ombud eller advokat, det får man bekosta själv. Istället för att väcka talan i domstol kan man vända sig till kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Kronofogdemyndigheten hjälper då till fastställa skulden. Länk till kronofogdemyndigheten: http://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html Med vänlig hälsning Ester Sandgren
Ester SandgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning