Arvskifte efter omgifte

Far blev änkling 1953 och hade då ett barn. Vet inget om hur arvet efter mor då reglerades. Han gifte om sig och fick två barn. Han blev änkling igen 2005. I bouppteckningen efter mor 2 nämndes inget om mor 1. Nu när far är död finns inget testamente och inget är enskild egendom. Hur ska arvsdelningen mellan syskonen ske?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Jag kan inte ge dig ett exakt svar på din fråga utifrån de omständigheter du nämner, men jag ska i det följande redogöra för grunddragen för fördelningen av arvet efter din far. Då en person som är gift avlider skall dels en bodelning och dels ett arvskifte genomföras. Om det inte förekommer någon enskild egendom inom äktenskapet och inte heller något testamente resulterar detta i att hälften av parets gemensamma förmögenhetsmassa kommer att tilldelas den efterlevande maken genom bodelning och hälften kommer att tillfalla densamme genom arv från den avlidne maken. Arvet ärvs med förtur framför den avlidne makens legala arvingar, exempelvis (parets gemensamma) barn. Se 1 kap 5 § Äktenskapsbalken (ÄktB) om när äktenskap upphör, 9 kap ÄktB om bodelning samt 3 kap 1 § 1 st. 1 meningen Ärvdabalken (ÄB) om makes rätt till arv. Detta innebär att den andel som den efterlevande maken ärver med förtur skall vid den efterlevande makens bortgång gå till den först avlidna makens arvingar i form av efterarv efter den först avlidne. Se 3 kap 2 § ÄB. I den mån den efterlevande maken gifter om sig skall den andel av dennes totala egendom som är föremål för efterarv inte tas med vid en senare bodelning – vare sig bodelningen förrättas med anledning av skiljsmässa eller den nye makens bortgång. Se 3 kap 6 § 2 st. ÄB. Väl att märka är att man vid arvsrätt alltid talar om andelar av en persons förmögenhet till skillnad från absoluta belopp. Din far har således ärvt egendom från båda sina hustrur med förtur framför dig respektive dina två syskon. Enkelt uttryckt skall således vid er fars bortgång (1) "barn 1" få ut det som utgör efterarv efter sin mor; (2) "barn 2" och "barn 3" dela lika på det som utgör efterarv efter sin mor och (3) ni alla tre dela lika på den egendomsmassa som utgör arv direkt från er far. För att kunna beräkna hur mycket (rent nominellt) du och dina syskon ska ärva när er far nu har gått bort måste ni ta avstamp i den bodelning som ägde rum (eller skulle ha ägt rum, varvid ni istället får göra en efterkonstruktion) mellan er far och ”mor 2” med anledning av ”mor 2:s” bortgång. Detta kan åskådliggöras genom följande exempel: Antag att vid ”mor 2:s” bortgång er far hade 120 och ”mor 2” 60 i total egendom. Hälften av er fars egendom skall då hållas utanför bodelningen, dvs 60. Resterande 60 från din far adderas till de 60 från ”mor 2”. Det samlade beloppet – parets gemensamma giftorättsgods på 120 skall därefter delas på två, vilket resulterar i 60. Detta skulle leda till att din far efter denna bodelning och ett senare arvskifte skulle komma att ha totalt 180, där 60/180 (=1/3) utgjorde arv efter din mor, 60/180 (=1/3) utgjorde arv efter mor 2 och 60/180 (=1/3) utgjorde hans ”egen” egendom. Detta gör att vid er fars bortgång: "barn 1" skulle få 1/3 av faderns samlade egendom som efterarv efter sin mor, "barn 2" och "barn 3" skulle få dela lika på 1/3 som efterarv efter sin mor och ni alla tre skulle få dela lika på 1/3 av er fars samlade egendom. OBS! Beräkningen får helt olika resultat beroende på hur stor egendom som din far respektive ”mor 2” hade vid den senares bortgång. Talen i exemplet tjänar bara som exempel för att kunna åskådliggöra beräkningen. De verkliga proportionerna i ert fall kan således bli helt annorlunda. OBS! Detta utgör som sagt endast huvuddragen i lagstiftningen, det finns således även andra regler men som bara aktualiseras i vissa specifika fall. Det kan därtill vara svårt att rent praktiskt beräkna de olika andelarna om det inte har upprättats någon ordentlig förteckning över de inblandade personernas respektive egendom, särskilt vid ”mor 2:s” bortgång. Om ni inte får rätsida på det hela råder jag er att anlita juridisk expertis. Lagtext återfinns på: https://lagen.nu/1958:637 (Ärvdabalk) https://lagen.nu/1987:230 (Äktenskapsbalk) Vänliga hälsningar
Malin AxelssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000