FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTUtmätning30/04/2012

Bevisa överlåtelse av egendom till make

Hur kan jag bevisa att jag överlåtit egendom till min make??

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. För att en överlåtelse av lös egendom mellan makar ska vara giltig gentemot den överlåtande makens borgenärer krävs jämlikt 4 kap. 19 § första stycket utsökningsbalken (UB) att det antingen kan göras sannolikt att makarna är samägare till den överlåtna egendomen enligt lagen om samäganderätt eller att det framgår att den överlåtna egendomen tillhör den andra maken. Detta gäller dock enbart när makarna har egendomen i sin gemensamma besittning; har den andra maken den överlåtna egendomen i sin ensamma besittning uppstår inga problem. Att egendom som överlåts mellan makar förblir i makarnas gemensamma besittning torde dock vara det vanliga. Hur det ligger till i ditt fall har jag ingen information om. Av lagtexten går det alltså att utläsa att det ställs ett högre krav för att bevisa att den ena maken är ensamägare än samägare till egendom som finns i makarnas gemensamma besittning. För att bevisa att den ena maken är ensamägare till egendom krävs nämligen att det _framgår _att egendomen tillhör denna, medan det för att bevisa att egendom är samägd endast krävs att detta förhållande kan _göras sannolikt_. För att knyta an till din fråga. Det bästa bevismaterialet när det gäller att bevisa att en överlåtelse har ägt rum är ett skriftligt och detaljerat överlåtelseavtal. Detta kan gärna, för att höja bevisvärdet, kompletteras med kontoutdrag avseende transaktionen av det belopp som överlåtelsen betingande och annan liknande bevisning. Jag hoppas detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,
Rikard WahlströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?