Innebörden av att inneha egendom med fri förfoganderätt och sekundosuccessorers rätt

2012-02-05 i Efterarv
FRÅGA
hej, i testamente efter min far anges "Den av oss som överlever den andre skall med fri förfoganderätt ärva den först avlidnes giftorättsgods"-. I detta fall är det en fastighet som står för merparten av värdet. Har fars änka (som inte är min bilogiska mor)rätt att sälja fastigheten och spendera pengarna alt. köpa en ny fastighet? Hur kan vi säkra upp motsvarande värde om hon nu väljer att sälja fastigheten?
SVAR
Hej,

Tack för din fråga.

Att inneha egendom med fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken har rätt att genom livrättshandlingar fritt förfoga över den andel som innehas med just fri förfoganderätt. Begränsningen ligger i att den efterelevande maken inte genom testamente kan förfoga över denna andel.

I rättsfallet NJA 1995 s. 303 konstaterade Högsta domstolen att när efterlevande make har erhållit egendom med fri förfoganderätt gäller begränsning av makens testationsrätt endast med avseende på en ideell andel av behållningen och inte i fråga om bestämd egendom. Detta innebär att din fars änka har rätt att sälja fastigheten och, i princip, spendera pengarna på det sätt hon önskar. Den rätt till sekundosuccession ni har består av en andel av din fars änkas kvarlåtenskap vid hennes bortgång, som således både kan ha minskat eller ökat i värde i relation till vad ni skulle ha erhållit om ni fått ut arvet omedelbart efter faderns död.

Lagstiftaren har dock förutsett att denna ordning kan ge upphov till vissa problem. I 3 kap. 3 § 1 st. ärvdabalken (ÄB) finns därför en regel som anger att om den efterlevande maken genom gåva eller annan därmed jämförlig handling, utan tillbörlig hänsyn till den först avlidnes arvingar, orsakat en väsentlig minskning av sin egendom, ska vederlag utgå till den först avlidnes arvingar. Regeln är endast tillämplig på gåvor eller ”andra därmed jämförliga handlingar”. Det handlar alltså om sådana dispositioner som till stor del är av benefik karaktär. Handlar det om en försäljning till ett marknadsmässigt pris går inte regeln att tillämpa. Vidare krävs att det genom gåvan eller den därmed jämförliga handlingen sker en ”väsentlig minskning” av den efterlevande makens egendom. Detta har ansetts innebära att egendomens nettovärde minskar med tio procent eller mer.

Det är alltså upp till din fars änka att själv bestämma vad hon vill göra med fastigheten. Ni är i princip förhindrade att lagligt ”säkra upp” motsvarande det värde som fastigheten betingar.

Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss.

Med vänlig hälsning,

Rikard Wahlström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (770)
2021-04-09 Hur fungerar särkullbarnets efterarsrätt?
2021-03-31 Hur efterarv beräknas och om testamente får inskränka barnens arvsrätt
2021-03-30 Har jag rätt till efterarv?
2021-03-28 Hur räknar man ut efterarv

Alla besvarade frågor (91196)