Efterarvingars rätt och förskott på arv

hej! Min far har nyligen gått bort, bouppteckningen är inte klar ännu. Nu har det uppstått en tvist mellan mig o min mor som fortfarande lever och ärver min far. Det finns både testamente o äktenskapsförord eftersom det finns 3 särkullbarn förutom mig o min syster som är gemensamma barn. Nu har min mor uttalat att hon kommer att göra mig arvlös genom att gömma undan alla sina tillgångar i min systers bankfack samt sälja sin bostadsrätt och göra av med pengarna. Hon har redan börjat tömma sina bankkonto. Finns det någon möjlighet för mig att få ut min laglott redan nu efter min far eller jag måste vänta tills min mor går bort och då veta att min del hamnar i min systers bankfack?

Lawline svarar

Hej, Make, alltså din mor, har mycket riktigt rätt att ärva er far framför dig och din syster som är gemensamma barn. Du har således rätt till så kallat efterarv först när din mor avlidit. Om din mor efter din fars död genom gåva eller annan jämförlig handling orsakat en väsentligt minskning av egendomen som skett med avsikten att utestänga din fars arvingar, vilket du är, från arv kan din efterarvsandel öka vilket följer av 3 § 3 kap. Ärvdabalken. Det finns ingen fast gräns för vad som är att anse som en ”väsentlig minskning” men runt 20 – 30 % av det totala giftorättsgodset är i regel att anse som en väsentlig minskning. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom. Notera även att din mors avsikt med gåvan måste varit att utestänga dig från arv. Ditt efterarv ska om regeln aktualiseras beräknas som om minskningen genom gåva eller jämförlighandling inte sket. Om vi antar att din mor erhöll totalt 1 000 000 vid din fars död, du har rätt till 50 % i efterarv vid din mors frånfälle och din mor sätter in 600 000 på en väns bankkonto i gåva i syfte att missgynna dig. Vid din mors frånfälle antar vi att hennes behållna förmögenhet uppgår till 400 000 men eftersom din lott ska beräknas som om inte minskningen skett adderar vi de 600 000 som hon gett till sin vän. Den totala förmögenheten uppgår således till 1 000 000 (400 000 + 600 000). Då har du i detta exempel rätt till 500 000 (50 % av 1 000 000). För det fall vederlag inte kan utgå, helt eller delvis, ur din mors egendom kan du begära att gåvan ska gå åter. För att en gåva eller annan jämförlig handling ska gå åter krävs att personen som mottog gåvan insett eller bort inse att gåvan föranlett en väsentlig minskning av giftorättsgodset och att vederlag för gåvan inte skulle kunna utgå ur gåvogivarens egendom. Om så är fallet anses minskningen skett i syfte att missgynna den avlidnes arvingar och gåvan kan återbäras. Talan om återgång måste väckas inom fem år från det att gåvan mottogs och eftersom man inte kan fastställa om vederlag kan utgå förrän den efterlevande maken är död innebär det att endast är gåvor som ges under gåvogivarens fem sista levnadsår kan aktualiseras. Ett alternativ är att du riktar talan mot din syster om förskott på arv efter din mors frånfälle. Regeln om efterarv stadgas i 1 § 6 kap. Ärvdabalken. Du skriver i din fråga att det är sin syster som fått ”tillgångar” på sitt bankfack vilket kan aktualisera just reglerna om förskott på arv. Huvudregeln gällande förskott på arv är att gåvor till barn (i ditt fall din syster) som den som avlidit (din mor då hon avlidit) givit sina barn under sin livstid skall ses som förskott på arv om inte något annat föreskrivits vid gåvans givande eller med hänsyn till omständigheterna måste varit avsett. Det innebär att vid arvsskiftet efter din mor ska gåvan räknas in i kvarlåtenskapen som om gåvan inte skett. Notera att detta rör ditt arv efter din mor. Efterarvet efter din far behandlas längre ner. Det behöver inte röra sig om just regelrätta gåvor utan även som i ditt fall då din mor sätter in pengar på din syster konto. Detta under förutsättningen att din mor inte kräver någon motprestation eller en mycket liten sådan. Som nämnts ovan förutsätts att din mor inte föreskrivit att ”något annat”. Det innebär att om din mor uttryckt att detta inte ska anses som förskott på arv så ska det heller inte göra detta. Framgår av omständigheterna att gåvan inte ska ses som förskott på arv ska det inte heller göra det. En sådan omständighet kan till exempel vara att samtliga syskon har fått en bil i 18-årspresent. Regeln om förskott på arv kan också aktualiseras gällande efterarv efter din far. Om efterlevande make (din mor) har gett förskott på arv till din syster av sådan egendom som omfattas av din arvsrätt efter din far, skall avräkning för det göras på arvet efter den först avlidna maken. Gåvan ska alltså läggas till kvarlåtenskapen efter din mors frånfälle som om den inte skett. Vänligen,
Sara SRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”