Bistånd enligt 4:1 och 4:2 Socialtjänstlagen.

Hej! Jag undrar vad det är för skillnad på bistånd enligt 4:1 SoL och 4:2 Sol? tack på förhand :)

Lawline svarar

Hej! Med försörjningsstöd enligt +4:1+ Socialtjänstlagen (SoL), https://lagen.nu/2001:453#L2009-1233, avses bistånd för skäliga kostnader för t.ex. livsmedel, boende och kläder. Se uppräkningen i +4:3+ SoL. Därutöver kan enligt 4:1 SoL bistånd ges för en persons +livsföring i övrigt+, med detta begrepp avses enligt prop. 2000/01:80: "[A]lla de olika behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå och som inte omfattas av försörjningsstödet. Det kan vara fråga om bistånd till läkarvård eller tandvård, glasögon, möbler, husgeråd, vinterkläder, vård- och behandlingsinsatser för missbrukare, hemtjänst, särskilt boende för äldre eller funktionshindrade m.m. Det är inte möjligt att lämna en uttömmande uppräkning av vilka insatser eller behov som skall anses ingå." Bistånd som avses i 4:1 SoL är en rättighet för en enskild. Biståndsbeslut som avser försörjningsstöd eller annat bistånd kan överklagas av den enskilde genom +förvaltningsbesvär+, vilket innebär att domstolen prövar såväl beslutets laglighet som dess lämplighet och kan fatta ett nytt beslut med en annan innebörd. Bistånd som avses i 4:2 SoL har en kommun befogenhet att ge enskilda i fall de anser det ändamålsenligt. Dock utgör inte ett sådant bistånd en rättighet som enskilda kan kräva, utan ett biståndsbeslut avseende 4:2 SoL som går den enskilde emot, kan enbart bli föremål för +laglighetsprövning+ enligt kommunallagens (1991:900) bestämmelser. Med en laglighetsprövning avses att rätten endast kommer att pröva lagligheten av beslutet och inte dess lämplighet såsom vid förvaltningsbesvär.
Stefan FagerbringRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”