Rätten får förälder att väcka talan om ensam vårdnad

2011-12-06 i Barnrätt
FRÅGA
Jag har gemensam vårdnad med mina barns far. De är 15 och 16 och det är nu flera år sedan de både sa till mig och till sin far att de inte vill ha någon mer kontakt med honom. Han har någorlunda accepterat detta men tyvärr meddelar både skola och sjukvård även honom vilket varje gång resulterar i en flod av otrevliga samtal och sms till barnen. Dessutom har han försökt komma åt ett arv barnen fått från en av mina släktingar. Hur går jag till väga för att begära ensam vårdnad?
SVAR
Hej,

Tack för din fråga.

Om ett barn står under gemensam vårdnad av båda föräldrarna och någon av föräldrarna vill få ändringen i vårdnaden är det rätten som beslutar om att anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. När rätten bedömer om vårdnaden ska anförtros åt en av föräldrarna ska den fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Frågor om ändring av vårdnaden ska prövas på talan av en av föräldrarna. Allt detta framgår av 6 kap. 5 § föräldrabalken (FB).

Vid beslut som rör bl.a. vårdnad är det barnets bästa som är avgörande, 6 kap. 2 a § FB.

Du har alltså rätt att vid en domstol väcka talan om ensam vårdnad. Frågor som rör vårdnad tas upp av tingsrätten i den ort där barnet har sitt hemvist. Finns det ingen behörig domstol tas frågan upp av Stockholms tingsrätt.

Jag hoppas detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen med ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,
Rikard Wahlström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93199)