Makes arvsrätt, arvingar i andra arvsklassens rätt till efterarv samt förordnande om full äganderätt

Min man och jag är gifta och har inga barn. Vi har skrivit ett äktenskapsförord där allt vi äger är enskild egendom. Jag har skrivit ett testamente där jag vill lämna en stor del av mitt arv till min familj som bor utomlands pga komplicerade äganderätt i olika fastigheter utomlands. Min man har inte skrivit testamente. Jag undrar hur det blir med hans arv om han skulle avlida först utan att ha skrivit testamente. Hans familj består av hans mor, en bror, en morbror och en brorsdotter. Skulle jag ärva allt efter honom eller har hans familj rätt till en del eftersom det vi äger är enskild egendom? Jag undrar hur det skulle bli med mitt arv och den delen jag har ärv med min man? Kan jag disponera fritt i ett framtid testamente och lämna allt till min familj eller måste en del av mitt arv dvs, det jag fick ifrån min man eller en del av det, gå till min mans familj efter min död? I så fall, hur beräknar men detta? Hur skulle man kunna skriva i testamentet för att makarna ska kunna disponera fritt av varandras ägodelar och testamentera som man vill efter varandras död? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Om din man, utan att ha upprättat ett testamente, skulle avlida före dig kommer hans kvarlåtenskap i enlighet med 3 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken (ÄB) att tillfalla dig. Om det inte finns några särkullbarn eller något testamente som säger annat ärver du vid din makes död all hans enskilda egendom. Den förmögenhet som du ärver efter din man kommer du att inneha med s.k. fri förfoganderätt. Detta innebär kort att du fritt kan disponera över den efter din man ärvda förmögenheten genom livrättshandlingar men inte genom testamente. Om det vid din död finns arvingar i den första eller andra arvsklassen efter din man har dessa arvingar rätt till efterarv, se 3 kap. 2 § 1 st. ÄB. Arvingar i den första arvsklassen utgörs av bröstarvingar, dvs. barn, barnbarn osv. Arvingar i den andra arvsklassen utgörs av modern och fadern eller, om någon eller båda av dessa är avlidna, syskon och syskons avkomlingar. Du säger att din mans familj består av hans mor, en bror, en morbror samt en brorsdotter. Vid dessa angivna familjeförhållanden skulle din mans mor samt hans bror ha rätt till efterarv. Efterarvets storlek utgör en kvotdel av den kvarlåtenskap du efterlämnar vid ditt frånfälle. Detta, tillsammans med den fria förfoganderätten, innebär att efterarvingarna kan ärva både mer eller mindre i absoluta tal än om de fått ut sitt arv efter din man direkt vid hans frånfälle. Kvotdelen bestäms genom att dividera den summa du erhöll i arv efter din man med den totala förmögenhet du äger efter arvet har tillfallit dig. Ett exempel kan klargöra detta. Din man avlider och efterlämnar en kvarlåtenskap om 1 000 000 kr. Din förmögenhet uppgår till 500 000 kr. Efter att arvet har tillfallit dig uppgår din totala förmögenhet till 1 500 000 kr och efterarvingarna har vid ditt frånfälle rätt till en kvotdel om (1 000 000/1 500 000) = 2/3 av den kvarlåtenskap du efterlämnar vid din död. Genom att upprätta ett inbördes testamente är det möjligt för er att förordna att vardera makes kvarlåtenskap ska tillfalla den andra maken med full äganderätt. Genom ett sådant förordnande kommer efterarvsrätten för eventuella efterarvingar att elimineras och den make som erhåller den först avlidne makens kvarlåtenskap har rätt att förfoga över den ärvda förmögenheten även genom testamente. Ett sådant förordnande gäller dock inte fullt ut om det finns bröstarvingar, eftersom dessa har en ovillkorlig rätt att utfå den s.k. laglotten, vilken utgörs av hälften av arvslotten, se 7 kap. 1 § ÄB. Av frågan framgår att ni inte har några barn och eftersom rätten till laglott endast tillkommer bröstarvingar är det fullt möjligt för er att i testamente förordna om att den efterlevande maken ska erhålla den först avlidne makens kvarlåtenskap med full äganderätt. Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen med ytterligare frågor. Med vänlig hälsning,
Rikard WahlströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000