FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt04/12/2011

Bostadsrättshavarens ansvar för vattenledningsskador

Bostadsrättsföreningen har vid gjort en besiktning av badrummet, det har framkommit av protokollet att det antagligen är en dålig golvbrunn som är orsaken till en fuktskada. Skadan är ej så stor att den riskerar i dagsläget att förstöra andra lägenheter. Vad kan jag få föreningen att bekosta? jag vet att vid vattenskador (tappvatten rör som går sönder) så står fastighetsföreningen för rivning och torkning, gäller även i fallet av fuktskada som i nuläget ej är så stor att den riskerar att ge skador på andra lägenheter?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Reglerna om bostadsrättsföreningar och bostadsrätter återfinns i bostadsrättslagen. Av 7 kap. 12 § 1 st. bostadsrättslagen (BRL) framgår att bostadsrättshavaren på egen bekostnad ska hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna. Bostadsrättshavaren svarar dock inte för reparationer av ledningar för avlopp om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detta följer av 7 kap. 12 § 2 st. BRL. Vidare följer av tredje stycket samma lagrum att bostadsrättshavaren svarar för reparationer på grund av vattenledningsskador endast om skadan uppkommit genom bostadsrättshavarens egen vårdslöshet eller försummelse. Bostadsrättshavaren svarar också för vattenledningsskador som orsakats genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till dennes hushåll, är på besök, är inrymd i lägenheten eller som utför arbete för bostadsrättshavarens räkning. Man kan sammanfatta det sagda med att du som bostadsrättshavare endast ansvarar för vattenledningsskador som du eller någon till dig närstående har orsakat genom vårdslöshet eller försummelse. Om vårdslöshet eller försummelse inte kan läggas dig eller någon dig närstående till last är det bostadsrättsföreningen som enligt 7 kap. 4 § ansvarar för uppkomna vattenledningsskador. Om det finns en vattenledningsskada i din bostadsrätt som varken du eller någon dig närstående genom vårdslöshet eller försummelse har orsakat är det bostadsrättsföreningen som ska stå för reparationen. Därvid spelar det ingen roll om skadan är av den magnituden att den riskerar att skada andra lägenheter. Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen med ytterligare frågor. Med vänlig hälsning,
Rikard WahlströmRådgivare