FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt02/12/2011

Godman-/förvaltarskap till följd av stroke

Hej ! Min far befinner sig pa ett äldreboende och är efter en stroke inte mer kontaktbar. Vi har inte nagon fullmakt fran honom och nu undrar vi hur vi skall kunna sälja huset och sköta hans bakärenden ?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. När det inte finns möjlighet att upprätta en fullmakt, som i detta fall, kan en god man eller förvaltare anordnas till din far. Reglerna rörande god man och förvaltare återfinns i 11 kap. föräldrabalken (FB). I 11 kap. 4 § FB framgår att om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska rätten besluta att anordna godmanskap för personen. Ett beslut att anordna en god man åt en person får inte tas om inte personen för vilket förordnandet avser samtycker till detta. Samtycke behöver dock inte inhämtas, om den personens tillstånd hindrar det. Eftersom er far inte längre är kontaktbar kan hans samtycke inte inhämtas och därför kan god man anordnas utan hans samtycke. Om en god man utses till personen upprättas en handling där det framgår vad som ingår i den gode mannens uppdrag, dvs. vad den gode mannen ska uträtta för den person som förordnandet avser. I denna handling kan det framgå att ni ska förvalta viss egendom, t.ex. fastigheten, och sköta er fars ekonomiska angelägenheter. Er far behåller dock sin rättshandlingsförmåga, med innebörden att han fortfarande är behörig att sluta egna avtal osv. Angående förvaltarskap gäller enligt 11 kap. 7 § 1 st. FB följande. Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande är ur stånd att vårda sig eller sin egendom får rätten besluta att anordna förvaltarskap för personen. Detta får dock inte göras, om det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den enskilde på något annat, mindre ingripande sätt får hjälp. Förvaltarskap är alltså en mer ingripande åtgärd än godmanskap. Ett förvaltaruppdrag ska anpassas till den enskildes behov i varje särskilt fall och får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde. Ett förvaltaruppdrag innebär enligt 11 kap. 9 § FB att förvaltaren inom ramen för sitt uppdrag har ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget. Trots detta har den för vilken förvaltare har anordnats rätt att ingå vissa rättshandlingar samt förfoga över viss egendom, som framgår närmare av 11 kap. 8 § FB. Till förvaltare eller god man ska utses en ”rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna” enligt 11 kap. 12 § FB. Inget hindrar från att den som utses till god man eller förvaltare är nära släkt med personen för vilken godmanskapet/förvaltarskapet anordnas, dock kan oenighet i släkten utgöra ett skäl att avstå från att låta en närstående vara god man. Det är också möjligt att utse flera goda män/förvaltare till en person. För att anordna ett godmanskap/förvaltarskap ska ni vända er till den domstol som är behörig att ta upp frågan, vilket är tingsrätten i den ort där den enskilde är folkbokförd. Jag hoppas att detta gav svar på era funderingar. Lycka till! Med vänlig hälsning,
Rikard WahlströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”