Förskott på arv och det förstärkta laglottsskyddet

Hej! Min frus far gick nyligen bort efter en sjukdom. det finns inga testamenten. De är 7 halv och helsyskon. En syster fick mycket kort innan dödsfallet pappans bil, då ahn med sin sjukdom dels behövde hjälp med skjuts, dels inte längre kunde köra bil. Värde ca 15000:-. En syster börjar nu ifrågasätta detta och pratar om att den kan återbäras till boet. Om jag förstått detta rätt, så bör detta ses som förskott på arv och därav avräknas från dennas arvslott? Kan man dessutom hävda att detta är ett testamanterande trots att inget sådant är skrivet? Vilket i så fall skulle innebära att om boets totala arv är 15000:- exkl bil, systern i så fall har fått sin arvslott, och övrigt blir laglott som delas lika mellan samtliga. Om arvet däremot bara skulle vara tex 5000:- exkl bil, så skulle systern fått för mycket redan varvid hon efter avräkning redan förbrukat sin laglott. Frågan är då, måste hon återföra melnnaskillnaden till boet som hon fått för mycket, eller blir detta "förverkat"? Boet har begränsade tillgångar, men kommer bära sina kostnader.

Lawline svarar

Hej, Gåvor som den avlidna gett sina bröstarvingar under sin livstid presumeras vara förskott på arv om inte något annat föreskrivits vid gåvans givande eller med hänsyn till omständigheterna i övrigt måste antas vara avsett. Framgår att din frus far inte avsett att bilen skulle vara förskott på arv så ska det alltså inte vara det. Är det att anse som förskott på arv så ska gåvan avräknas på gåvomottagarens arvslott. Detta följer av Äktenskapsbalken (ÄB) 6 kap. 1 §. En bröstarvinge som fått en gåva vars värde överstiger arvslotten behöver inte återbära överstigande belopp till dödsboet, vilket följer av ÄB 6 kap. 4. Skulle bilens värde överstiga din frus systers arvslott behöver hon alltså inte återbära mellanskillnaden. Det är bilens värde vid mottagandet som avses (ÄB 6 kap. 3 §). Gåvor som är att jämställa med testamente kan tvingas återbäras till boet, vilket följer av det förstärkta laglottsskyddet i ÄB 7 kap. 4 §. En förutsättning är att avsikten med gåvan var att disponera sin kvarlåtenskap. Din frus pappa måste alltså gett bilen till systern och haft för avsikt att fördela arvet efter sig. Två typer av gåvor omfattas av bestämmelsen, dels gåvor som ges när gåvogivaren ligger för döden eller trodde att döden var nära, dels gåvor som gåvogivaren behåller den huvudsakliga nyttan av. Gåvomottagaren blir inte återbetalnings om särskilda skäl talar emot detta. Om det ter sig otillfredsställande att gåvomottagaren skulle vara tvungen att återbära gåvan så anses i regel att särskilda skäl föreligger. Är bestämmelsen tillämplig kan gåvomottagaren bli återbäringsskyldig beträffande vad som saknas när en bröstarvinge inte kan få ut sin laglott ur kvarlåtenskapen. Laglotten följer av ÄB 7 kap 1 §. Talan om gåvomottagarens återbäringsskyldighet måste väckas inom ett år från det att bouppteckningen efter arvlåtaren avslutades. Sammantaget avgörs om värdet av gåvan ska återbäras till dödsboet beroende på din frus pappas avsikt med gåvan. Var avsikten med gåvan att han skulle disponera över sin kvarlåtenskap ska reglerna om det förstärkta laglottsskyddet i ÄB 7 kap. 4 § tillämpas. I övriga fall ska reglerna om förskott på arv tillämpas. Vänligen,
Sara SRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning