FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/09/2011

Osjälvständiga fullmakter

Hej Har en fråga om avtal.Om säljaren har köpt en maskin och denna är installerad och både order och installation är godkänd. Sedan säger köparen att personen som har skrivit på ordern och godkänt den inte har behörighet att göra det och vill följdaktliktigen inte betala. Personen agerad som han hade befogenhet att köpa och om vi hämtar grejern måste vi återställa säger köparen. Vad har vi för rätt att få betalt eller ta tillbaka grejerna?

Lawline svarar

Hej, Fullmakt innebär att man handlar i annans namn för annans räkning. Reglerna om fullmakt finner du i 2 kap. Avtalslagen, https://lagen.nu/1915:218#P10S1. Det finns olika former av fullmakter och för dessa gäller olika regler. Det framgår inte av din fråga vilken situation detta rör sig om så jag kommer därför att ge dig en översiktlig beskrivning över de olika fullmakternas regler. Det finns två "grupper" av fullmakter: självständiga fullmakter och osjälvständiga fullmakter. De självständiga fullmakterna är fullmakter där tredje man (säljaren i detta fall) själv kan skaffa sig en uppfattning om fullmaktens existens och innehåll. Som exempel på dessa kan nämnas: Ställningsfullmakt: se 10 § 2 st AvtL Meddelande till tredje man: se 13 § AvtL Kunggörelsefullmakt: 14 § AvtL Skriftlig fullmakt: 16 § AvtL Prokura: se även prokuralagen Toleransfullmakt (ej lagreglerad) Kombinationsfullmakt (ej lagreglerad) Den andra gruppen, osjälvständiga fullmakter, kännetecknas av att de är mer "osäkra" än de självständiga avseende existens och innehåll. En person som förlitar sig på att en annan person har en så kallad osjälvständig fullmakt tar därför en större risk och har mindre möjligheter att argumentera för att tredje man blivit bunden av fullmäktiges(den person som påstår sig ha fullmakten) agerande. Till denna gruppen hör: uppdragsfullmakt: se 18 § AvtL så kallad § 18-fullmakt Skillnaden mellan dessa grupper ligger i fullmäktiges befogenhet (vad han har rätt att/får göra enligt fullmaktsgivaren) och hans behörighet (vad han har rätt/kan att göra enligt fullmakten. Vid t.ex. skriftliga fullmakter (självständig fullmakt) framgår fullmäktiges behörighet av själva fullmakten, alltså att denne har rätt att köpa en maskin eller ta emot en levererad vara medan befogenheten oftast inte framgår direkt av fullmakten i sig utan istället är något som bestämts mellan fullmaktsgivaren och fullmäktige. Vid uppdragsfullmakt (osjälvständig fullmakt) är behörighet och befogenhet istället samma sak då det inte finns något annat för motparten att förlita sig på än fullmäktiges ord på att denne har fått en fullmakt från fullmaktsgivaren med visst innehåll. Har fullmäktige agerat i enlighet med fullmakten oavsett dess form gäller att fullmaktsgivaren är bunden av detta, se 2 kap 10 § AvtL, https://lagen.nu/1915:218#P10S1. Om däremot fullmäktige har agerat inom ramen för behörigheten (har har köpt en maskin så som fullmaktsgivaren ville) men utanför befogenheten (han har köpt maskinen till ett för högt pris) gäller för de självständiga fullmakterna att fullmaktsgivaren inte är bunden av fullmäktiges rättshandlande förutsatt att tredje man var i ond tro (insåg eller borde insett att fullmäktige handlade utanför sin befogenhet), se 2 kap 11 § AvtL, https://lagen.nu/1915:218#P11S1. Vid osjälvständiga fullmakter gäller istället att fullmaktsgivaren inte blir bunden av fullmäktiges agerande när detta sker utanför befogenheten/behörigheten (som ju är samma sak i dessa fall) oavsett att tredje man var i god tro om fullmaktens innehåll, se 2 st. samma §, https://lagen.nu/1915:218#P11S2 Det är alltså av denna anledning som tredje man som ingår avtal grundat på en osjälvständig fullmakt tar en större risk att avtalet inte kommer anses bindande. Det är som sagt oklart i din fråga vad som har hänt och därför svårt att skaffa sig en uppfattning om vad som gäller i ditt fall. Vad som gäller vid fullmakter har nämligen också att göra med sedvana inom olika branscher etc då detta påverkar hur den ena och den andra parten borde uppfatta varandras agerande, om det anses normalt eller onormalt och liknande. Skulle det dock vara så att köparen personligen har köpt varan, förhandlat om pris och beställt leverans/installation av varan och att därför endast ett mottagande av varan har skett genom fullmakt har jag svårt att se att köpet skulle kunna återgå på denna grund då det är köparen själv som faktiskt bundit sig själv. Handlar det dock om att varan på något sätt inte stämmer överens med vad köparen beställt och någon annan med stöd av en icke existerande osjälvständig fullmakt har godkänt mottagandet av leveransen och installation så kan detta vara ett exempel på när du som tredje man får stå risken att mottagandet/installationen inte har gått korrekt till och alltså inte binder köparen då fullmäktige agerat utanför sin behörighet/befogenhet (detta aktualiserar inte nödvändigtvis ett hävande av avtalet utan istället regler om omleverans etc, men det är en annan fråga). Om ni skulle komma fram till att personen i fråga agerat utan fullmakt (som jag tolkar din fråga är den osjälvständig) gäller att köparen i detta fall inte är bunden av fullmäktiges agerande oavsett om du som säljare/tredje man var i god tro angående detta. Det betyder alltså att det agerande som fullmäktige vidtagit ska återgå, från båda sidor. Förutsatt att du var i god tro om fullmäktiges agerande kan du föra ett skadeståndsanspråk mot denne enligt 2 kap 25 § AvtL, https://lagen.nu/1915:218#P25S1. Med vänlig hälsning
Martina BlombergRådgivare