Vara med i facket eller ej?

Hej! Jag bara undrar om det egentligen spelar någon roll om man är med i facket eller inte vad gäller ens arbetsrättigheter samt huruvida det är "lättare" att bli uppsagd ifall man inte är med i facket. Tack på förhand för svaret! Mvh

Lawline svarar

Hej! Vad beträffar dina rättigheter som arbetstagare och som föreskrivs i tvingande lagstiftning så har det ingen betydelse om du är medlem i en arbetstagarorganisation eller ej. Det är inte ”lättare” för en arbetsgivare att säga upp en arbetstagare som inte är fackligt ansluten. Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) ställer upp relativt stränga krav för att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare. För att en uppsägning ska vara aktuell krävs att det finns saklig grund i enlighet med 7 § LAS. I förarbetena till LAS uttrycks på sidan 121 att _”uppsägningen bör vara den yttersta åtgärd som får sättas in när alla andra möjligheter att lösa problemet har uttömts”._ Att vara medlem i en arbetstagarorganisation kan emellertid vara en fördel, då denna kan föra ens talan och vara behjälplig med tips och juridisk rådgivning. De fackliga organisationerna är vana vid att hantera olika situationer som kan uppstå mellan arbetstagare och arbetsgivare och kan stödja arbetstagare som är medlemmar då de behöver hjälp. Enligt exempelvis 30 § LAS ska arbetsgivare underrätta arbetstagare och varsla dennes fackliga organisation om arbetsgivaren vill säga upp eller avskeda arbetstagaren på grund av omständigheter som hänför sig till arbetstagaren personligen. Dessa har då rätt till överläggning med arbetsgivaren om den åtgärd som underrättelsen och varslet avser. Tanken bakom denna regel är att parterna vid överläggningen ska kunna undanröja eventuella missförstånd och att facket ska veta vad som är på gång. Den fackliga organisationen kan således vid överläggningen stötta arbetstagaren och utgångspunkten är att man vid överläggningen ska kunna påverka arbetsgivarens beslut. Värt att nämnas är att om du är medlem i en arbetstagarorganisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren så har den fackliga organisationen vissa rättigheter enligt lag som kan vara till din fördel. Som exempel kan nämnas att om det uppstår tvist om arbetstagares arbetsskyldighet enligt avtal att utföra visst arbete, så har den fackliga organisationen tolkningsföreträde i enlighet med 34 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Med detta menas att du som arbetstagare inte är skyldig att utföra det arbete som arbetsgivaren kräver av dig om facket säger att du inte behöver jobba, såvida det inte finns synnerliga skäl mot att det omtvistade arbetet uppskjutes. Om 34 § MBL ej är tillämpbar är du som arbetstagare som huvudregel förpliktad att utföra det arbete som arbetsgivaren anser att du är skyldig att uträtta. Se även 35 § MBL som reglerar situationen då det uppstår rättstvist om lön eller annan ersättning åt medlem i en kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisation. Kollektivavtal anses ha en så kallad normerande verkan. Utgångspunkten är att arbetsgivaren ska tillämpa det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen även på utomstående arbetstagare. Med andra ord anses anställningsavtalet enligt rättspraxis hämta sitt innehåll från det vid varje tidpunkt gällande kollektivavtal, om inte den utomstående arbetstagaren och arbetsgivaren har avtalat om andra villkor. Till exempel brukar de arbetstagare som ej är medlemmar i den kollektivavtalsbärande organisationen få samma ersättning som dess medlemmar. Kollektivavtalet anses nämligen inrymma en uttrycklig eller underförstådd förpliktelse för arbetsgivaren gentemot den kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationen att inte tillämpa andra anställningsvillkor för utomstående arbetstagare. Dock vill jag nämna att om kollektivavtalet föreskriver att viss förmån, exempelvis ett lönetillägg, bara ska utges till dem som är medlemmar i den kollektivavtalsbärande fackliga organisationen, så har utomstående arbetstagare inte rätt till förmånen såvida inte förmånen kan hävdas på annan grund. En sådan grund kan vara till exempel det enskilda anställningsavtalet. Arbetstagare som är medlemmar i en organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren kan själva göra gällande sina rättigheter enligt kollektivavtalet, vilket en arbetstagare som ej är medlem inte kan göra. Hoppas att jag har kunnat vara till hjälp. Länk till LAS: https://lagen.nu/1982:80 Länk till MBL: https://lagen.nu/1976:580 Länk till proposition 1973:129: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&doktyp=prop&rm=1973&bet=129&dok_id=FW03129 Med vänliga hälsningar
Emelie GärdeRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Fackförening ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo