FrågaFAMILJERÄTTBodelning01/09/2011

Begäran om bodelning då samboförhållande upphör

Varit sambo i många år. Ena parten drog och efter 14 månader begär parten bodelning. Kan möjligheten att begära bodelning gå förlorad genom en sambos passivitet under 14 månader? Kan detta tolkas som en eftergift av anspråket även om det gäller tex dyrare objekt - tex hus? Har läst att det inte finns någon preskriptionstid om parterna varit gifta - men att det skulle vara 12 månaders frist vid samboskap.

Lawline svarar

Hej! Tillämplig lag är sambolag (2003:376). I den aktuella lagens 8 § stadgas att om ett samboförhållande upphör på grund av annan anledning än att samborna ingår äktenskap med varandra ska bodelning förrättas, under förutsättning att ena parten begär detta inom ett år från den tidpunkt då samboförhållandet upphörde. Tolv månaders fristen som du nämner är således korrekt. Tidsfristen på ett år har enligt förarbetena till sambolagen införts för att öka förutsebarheten och för att en sambo ska kunna bedöma sin ekonomiska situation samt ges möjlighet att planera inför framtiden. Vidare föreskrivs i förarbetena att rätten att påkalla bodelning är prekluderad om en begäran inte framställs inom ett år, det vill säga rätten till bodelning enligt sambolagen är i sådana fall försutten. Det är enbart samboegendom som ska ingå i en bodelning. I sambolagen finner du vad som avses med samboegendom. Värdet av egendom som inte betraktas som samboegendom och som därmed inte ska ingå i en bodelning ska inte delas upp mellan samborna, utan den sambo som ensamt äger egendomen ska ha egendomen. Har ni exempelvis köpt ett hus tillsammans är samäganderättslagen tillämplig. Trots att bodelning ej begärts inom ett år har parten ändock rätt till halva huset. Länk till sambolagen: https://lagen.nu/2003:376 Länk till samäganderättslagen: https://lagen.nu/1904:48_s.1 Länk till proposition 2002/03:80: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GQ0380 Med vänliga hälsningar
Emelie GärdeRådgivare