Förmyndare

2011-06-19 i Barnrätt
FRÅGA
Hej Jag har ensam vårdnad om en pojke på 12 år. Om jag dör, kommer min förre man (pojkens pappa) att få dispositionsrätt till pojkens pengar? Eller gäller det bara ifall han blir vårdnadshavare?
SVAR
Hej!

Den som är under arton år är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller ingå avtal, 9 kap § 1 föräldrabalken (FB). (Vissa undantag finns dock, se samma paragraf.) När föräldrarna har gemensam vårdnad är båda förmyndare men om enbart den ena föräldern har vårdnaden är denna ensam förmyndare, 10 kap 2 § FB. Förmyndarskapet innebär att föräldrarna bestämmer hur barnets tillgångar skall användas eller placeras om inget annat följer av föräldrabalken eller annan författning, 13 kap 1 § FB. Den förälder som inte är vårdnadshavare och därmed ej heller förmyndare kan inte bestämma över barnets tillgångar.

Om den förälder som har ensam vårdnad avlider kan den andra föräldern få överta vårdnaden om barnet genom ansökan hos tingsrätten. Rätten kan även på anmälan av socialnämnden besluta om att ge vårdnaden åt den andra föräldern. Om det anses lämpligare kan rätten istället utse en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Se 6 kap 9 § FB. När rätten beslutar om vårdnaden skall barnets bästa vara avgörande och hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad, 6 kap 2a § FB.

Fadern till barnet kan alltså få vårdnaden om barnet om rätten anser att det är lämpligt. Om han inte får vårdnaden kan han inte bestämma över barnets tillgångar.

Föräldrabalken: här


Vänliga hälsningar

Carina Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93199)