Skadeståndsansvar vid gatuarbete

FRÅGA
Bästa Lawline, i somras var jag nattetid på väg hem med cykel. Vid ett gatuarbete skulle egentligen två stora järnplåtar täckt över ett hål i gatan, med dessa hade glidit isär ca 10 cm. Jag fastnade med framhjulet och flög över styret ned i gatan. Jag är efter detta ryggmärgsskadad och rullstolsbunden. Hur bedömer Ni möjligheterna till skadestånd?
SVAR
Hej!

Skadestånd regleras i Skadeståndslag (1972:207) (SkL) (här). Din skada är en personskada och för att du ska kunna kräva skadestånd för skadan krävs det att någon av uppsåt eller på grund av vårdslöshet har vållat skadan, se 2 kap. 1 § SkL.

För att skadeståndsansvar ska föreligga krävs normalt att någon har vidtagit en aktiv handling som orsakar en skada. I vissa fall föreligger dock en plikt att handla och uppfyller inte den handlingsskyldige sin plikt kan detta ge upphov till skadeståndsansvar. Av givna förutsättningar finns inget som tyder på att den ansvarige för gatuarbetet orsakat skadorna avsiktligt och har därmed inte agerat uppsåtligen. Det återstår då att avgöra om deras agerande kan anses vara vårdslöst.

I detta fall torde den ansvarige för gatuarbetet ha en skyldighet vidta åtgärder som hindrar att någon skadar sig på förevarande sätt genom att antingen vidtaga särskilda åtgärder för att säkerställa att järnplåtarna inte flyttas eller avlägsnas eller också regelbundet kontrollera att järnplåtarna inte flyttas under den tid som gropen utgör en potentiell fara. Hur omfattande dessa skadeförebyggande åtgärder bör vara blir beroende av en avvägning mellan å ena sidan skaderiskernas art och omfattning och å andra sidan de kostnader och andra olägenheter som är förenade med de åtgärder som kan vara aktuella. Skaderiskerna får värderas med hänsyn till såväl hur stor risken för att olycksfall över huvud taget skall inträffa bedöms vara som hur omfattande skadeverkningar ett inträffat skadefall kan befaras medföra. Utifrån informationen i frågan är det mycket som talar för att det kan föreligga ett skadeståndsansvar.

Skulle den ansvarige för gatuarbetet anses ha varit vårdslös finner du i 5 kap. 1 § SkL de poster du kan få ersättning för. I korthet innebär detta att du kan få ersättning för eventuella sjukvårdskostnader, inkomstförlust p.g.a. sjukskrivningen och eventuellt tillfälligt lidande, samt bestående men av olyckan. Du har även möjlighet att få ersättning för alla skador på kläder, cykel m.m. genom 5 kap. 7 § SkL.

Det kan vara svårt att förutsäga hur utfallet skulle bli i en eventuell rättegång och en process kan bli både dyr och komma att dra ut på tiden. Därför råder jag dig i första hand att undersöka om du kan få dina skador ersatta genom någon försäkring.

Med vänlig hälsning,
Emil Görrel

Emil Görrel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av fel på väg etc. (57)
2021-08-09 Ersättning för olycka med för lågt uppsatt vägmärke?
2021-04-19 Halkar på kommunens mark, skadestånd?
2021-02-26 Skada till följd av halka.
2021-01-15 Ersättning om man halkat utanför fastighet

Alla besvarade frågor (97307)