FrågaOFFENTLIG RÄTTFörvaltningsrätt01/04/2011

Servicesskyldighet

Om man begär vägledning av en myndighet (1986:223 4§) och de hävdar att de inte har skyldighet till det. Hur går jag då vidare? Är deras svar ett beslut som kan överklagas?

Lawline svarar

Hej, Skrivningen av lagrummet, som framgår nedan, ger upphov till vissa ytterligare frågetecken från min sida. Det är svårt att enbart på dina uppgifter gällande din förfrågan om vägledning ge ett fullvärdigt svar. 4 § Förvaltningslagen (1986:223) Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt. Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta. Andra stycket i lagtexten innebär för det första att den myndighet som fått en förfrågan från en enskild måste lämna någon form av svar. Huruvida det ska ske skriftligt eller muntligt beror på frågans art. Om myndigheten finner att den inte kan eller bör stå till tjänst med t.ex. en begärd upplysning, ska den i varje fall tala om detta. Min bedömning är att myndigheten såväl kan ha tagit ett välgrundat beslut som ett felaktigt. Beroende på hur din frågeställning till myndigheten sett ut, eventuellt åsamkad skada med anledning av myndighetens agerande och med hänsyn till det det bedömningsutrymme som myndigheten faktiskt har, kan jag inte avgöra huruvida ditt ärende skulle kunna nå framgång i ett eventuellt mål i domstol. Mitt råd är därför att kontakta JO (Justiteombudsmannen). JO:s uppgift är att övervaka att myndigheter och tjänstemän (och andra som är anförtrodda myndighetsutövning) rättar sig efter lagar och förordningar och att de fullgör sina skyldigheter i övrigt, inte minst att de respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Man kan därför klaga hos JO om man anser att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet och/eller tjänsteman vid handläggning av ett ärende. www.jo.se LYCKA TILL!
Rådgivare