Ta med sig barn vid flytt

2011-02-26 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag ligger i skilsmässa och vi har 3 gemensamma barn. Vi är inte överens om var barnen ska bo och vara skrivna. Kan jag ta med barnen när jag flyttar? Jag har tagit hand om dom i 6 år då min man har och är sjuk. Vi har gemensam vårdnad och jag har sagt att vi kan ha dom varannan vecka men han ska gå till tingsrätten om en vårdnadstvist.
SVAR
Hej,

Utgångspunken vid en äktenskapsskillnad är att de före detta makarna även efter det att äktenskapet upplösts har gemensam vårdad. Vid gemensam vårdnad är huvudregeln att föräldrarna skall fatta alla beslut rörande barnet gemensamt vilket framgår av 6 kap. 13 § föräldrabalken (FB) som hittas http://www.lagen.nu/1949:381#K6P13 . Undantag görs enligt paragrafen för beslut som ”inte utan olägenhet kan uppskjutas”. Till sådana beslut räknas bland annat vardagliga beslut som den förälder barnet vistas hos har att ta ställning till, exempelvis barnets sovtider, fritidsaktiviteter och liknande. När det gäller beslut av mer ingripande betydelse för barnet måste föräldrarna emellertid vara eniga. Till sådana beslut hör, enligt lagförarbetena (prop. 1975/76:170 s 178), bland annat var i landet barnet skall bo. Nås inte enighet har man menat att barnets bostadsort inte får ändras, vilket skulle leda till att den förälder som flyttar med barnet utan den andres medgivande skulle kunna dömas för egenmäktighet med barn enligt 7 kap. 4 § brottsbalken som kan läsas http://www.lagen.nu/1962:700#K7P4 .

En domstol kan inte besluta om var barnet skall bo utan, förutom vem som skall vara vårdnadshavare, endast hos vem barnet skall bo samt om umgänge med den förälder som inte är boförälder. Detta får som konsekvens att du skulle behöva väcka talan om ensam vårdnad för att kunna byta sonens bostadsort utan pappans medgivande. En domstol kan i en vårdnadstvist besluta om gemensam vårdnad mot en förälders vilja men ej mot bådas vilja. I ett sådant fall måste vårdnaden ges till en av dem, 6 kap. 5 § FB, http://www.lagen.nu/1949:381#K6P5 .

Vänligen,
Mathias Gunnervald
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82601)